Қарағанды қаласы әкімдігінің "Қарағанды қаласының…
"№50 НОМ" КММ
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 24
Жаңа сұрақтар: 0

Асхана паспорты

«№50 негізгі орта мектеп» КММ

2023 -2024 оқу жылғы ас блогының

ПАСПОРТЫ

1 бөлім: 2023- 2024 оқужылына оқушылардың тамақпен қамтылуына қызмет көрсетушінің мәліметтері

  • Жалға алушының аты-жөні: Аманжолова Светлана Орынбековна
  • БИН (ИИН):
  • Мекен-жайы, телефон: -/-
  • Келісім-шарт номері мен келісілген күні: №47.15.03.2023ж.(5-9 сынып), №48. 15.03.2023ж (1-4 сынып)
  • Жалғаалуаумағы:71
  • Ас блогы қызметкерлерініңсаны: 2
  • Ас блогы қызметкерлерітуралымәлімет:

Қызметкерлердің

аты-жөні

қызметі

Мед.тексеріс пен санминимумнан өтуі(күні)

Жұмысқажарамды-лығы

1

Андреева Елена Михайловна

Повар

24.08.2023

24.02.2024 дейін

2

Паналотиди Лариса Васильевна

Ыдыс жуушы

11.09.2023

11.03.2024 дейін

 

2 бөлім: Ас блогы мен асхананың материалдық жағдайы туралы мәлімет 2023- 2024 оқужылы

- Асхананыңэстетикалықбезендірілуі(Ақпаратбұрышы, мектепасханасыныңжұмысістеууақыты, «Асдәмдіболсын», Асмәзірібұрышы) – бар;

- директормен бекітілген күнделіктіасмәзіріжәнеҚарағандыоблысыныңбілімбасқармасы, Қалалықбілімбөліміменкелісілген

2 апталық(5 күндік1-4 сыныптар) мәзірі–бар;

2 апталық(6күндік5-9 сыныптар) мәзірі–бар;

- ауыс су уақытынқадағалау– ия;

- қолжууорындарынұйымдастыру– бар;

- ас үйыдыстарынжууғаарналғанжуғыштыңжағдайы

(3секциялы жуғышпеныдыстарменмүкәммалды(инвентарь)

жуу қағидаларытуралынұсқаулық) – бар;

- арнайы таңбаланғанбөлекшикіжәнедайын өнімдерүстелі– бар;

- ет жәнебалықсақтайтын тоңазытқыш–бар;

- нан кесетін стол– бар;

- көкөністерқоймасы–бар;

- құрғақөнімдерқоймасы-бар;

- қойма–бар;

- ыдыс жуу бөлмесі–бар;

- қосалқыбөлме-бар;

 

Ас блогы мен асхананыңжабдықтарының  тізімі  және   жағдайы

 

Жабдық

Саны

Жағдайы

1

 ТоңазытқышGOLD STAR

1

Өтежақсы

2

 Тоңазытқыш NORD

1

Өтежақсы

3

 Таразы ФорТ – Т 6г

1

Өтежақсы

4

 Тауарлықедентаразысы150 кг-ғадейін

1

Өтежақсы

5

 Ас үйдіңәмбебапмашинасы,қуаттылығы1,1

1

Өтежақсы

6

Тоңазытқышшкаф UGUR

1

Өтежақсы

7

 Көкөністердікесетінмашина

1

Өтежақсы

8

 Картоп тазартқышМОК-300

1

Өтежақсы

9

 Жұмысүстелінеарналғаннанкескіш

1

Өтежақсы

10

 Машина протир-резат МПР350М

1

Өтежақсы

11

 Электрлік қуырутабағы35 л, 6,0 кВт

1

Өтежақсы

12

 Су қазандығы30 л, 3,1 кВт

1

Өтежақсы

13

 Қуыруғаарналғаншкаф14,4 кВт

1

Өтежақсы

14

 Тамақпісіретінқазан18,1 кВт100л

1

Өтежақсы

15

 Тамақпісіретінқазан9 кВт60л

1

Өтежақсы

16

 Төртконфорлыпешқуырушкафпен

1

Өтежақсы

17

 Үстелдер

16

Өтежақсы

18

 Орындықтар

65

Өтежақсы

19

 Ыдысаяқтар(1 адамғақаншакомплекті)

130

Өтежақсы

20

 Электротитан

1

Өтежақсы

21

 Кеңсеүстелі

1

Өтежақсы

22

 Ыдыс – аяқсөресі

4

Өтежақсы

23

 Темір үстел

1

Өтежақсы

 

3 бөлім:  Мектеп асханасы мен ас залыныңсанитарлықжағдайы

- ыдыс жуу құралдары(тізбектеу): «Фейри»,  гипохлорид,  

  «Белизна», сабын, кір жуу ұнтағы

- технологиялыққұралдардымаркілеу: бар

- жинау инвентарін маркілеу: бар

- персоналда арнайы киімніңболуы(1 адамға3 комплекттенкемболмау): бар

 

4 бөлім: Ас блогыныңқұжаттары

Ас блогы құжаттары

Басталғануақыты

Жауапты  

1

 Дайын өнімдердіңброкераждық   журналы

01.02.2021 ж.

Н.Б.Баймұрат

2

Шикі өнімдердіңброкераждықжурналы

01.02.2021 ж.

А.Д.Калимбетова

3

 Асхананы ашуғаСЭСрұқсаттамасы

22.01.2021 ж. 

А.Д.Калимбетова

4

 Ас блогы қызметкерлерінтексеріп-

 қараужурналы

01.02.2021 ж.

Н.Б.Баймұрат

5

 

 Асхана жұмыскерлерініңконтактісіз

 жылу камерасымен тексеру,есепке алу 

 журналы

01.02.2021 ж.

 

Н.Б.Баймұрат

 

6

 

 Асхананы кварцтау, желдету, 

 ылғалдандырукестесінеарналған

 журнал

01.02.2021 ж.

 

А.Д.Калимбетова

 

7

 Ұсыныстарменескертулер

  журналы                                                                                                                                                                                              

01.02.2021 ж.

А.К.Койшыгарина