Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп-лицейі

Қазақ тілін үйренеміз

Алыс
далеко
Қолданушы

Мектепшілік бақылау 2022-2023 оқу жылы

 

  

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешімі

Екінші бақылау

 

 

 1. Нормативтік құжаттардың орындалуын бақылау

 

1

«Білім туралы»ҚР Заңы

Қазақстан Республикасы азаматтарының білім алуға конституциялық құқығын қамтамасыз ету

Оқу-тәрбиеүрдісі

Тақырыптық

Сауалнама

Талдау

Қыркүйек

Кенешова Р.А.

Педагогикалық кеңес

 

 

 

2

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі

Еңбек қатынастарын құқықтық реттеуді бақылау, еңбек қатынастары тараптарының құқықтары мен мүдделерін қорғау, еңбек саласындағы құқықтар мен бостандықтардың ең төменгі кепілдіктерін белгілеу.

Жұмыс беруші мен жұмыскер арасындағы еңбек қатынастары

Жеке

Әңгімелесу

Сауалнама

Талдау

Қыркүйек

Кенешова Р.А.

Әкімшілік жиналыс

 

 

 

3

ҚазақстанРеспубликасындабілімберудіжәнеғылымдыдамытудың 2020 – 2025 жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламасы

 

 

ҚазақстанРеспубликасындабілімберудіжәнеғылымдыдамытудың2020 – 2025 жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламасын орындау

 

Оқу-тәрбиеүрдісі

Ағымдағы

Тесттілеу

Сабақтарға қатысу

Қадағалау

Талдау

Мамыр

Әкімшілік

Педагогикалық кеңес

 

 

 

4

«Педагог мәртебесі туралы»  ҚР Заңы

педагогтіңқұқықтарын, әлеуметтіккепілдіктерінжәнешектеулерін, міндеттері мен жауапкершілігінбелгілеу

Педагогтің кәсіптік қызметі

Жеке

Әңгімелесу

Қадағалау

Талдау

Қыркүйек2022

 

Кенешова Р.А.

директоржанындағы жиналыс

 

 

 

5

Педагогтік әдеп Ережелері

 

МЛ-нің педагогикалық қызметкерлері басшылыққа алатын педагогтік әдеп нормаларын сақтау, даулы жағдайларды реттеу

Педагогтардың кәсіптік қызметі, олардың ұжымдағы, сонымен қоса білім алушылары мен ата-аналары арасындағы   қарым-қатынастары 

Жеке

Әңгімелесу

Қыркүйек

Привалова Е.Н.

директоржанындағы жиналыс

 

 

 

6

Білімалушылардыңүлгерімінеағымдағыбақылауды, олардыаралықжәнеқорытындыаттестаттаудыөткізудіңүлгілікқағидалары

 

Білімалушылардыңүлгерімінеағымдағыбақылауды, олардыаралықжәнеқорытындыаттестаттаудыөткізуережелерін сақтау

 

Оқу-тәрбиеүрдісі

Входной

Ағымдық

Қорытынды

Тесттілеу

Қортынды срез

Қазан

Желтоқсан

Наурыз

Мамыр

Исбекова Б.А.

 

Болатбекова А.Б.

Каликбергенова Г.Б.

МомынбековаЖ.Т.

 

директоржанындағы жиналыс

 

 

 

 

ІІ. Талаптарға сәйкес мектеп құжаттамасының  жүргізілуін бақылау

 

1

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешімі

Екінші бақылау

 

2

Пәндер бойынша ТКЖ тексеру, ТЖ жоспарларын, үйірмелер мен спорт секциялары, факультативтік сабақтардың бағдарламаларын тексеру

МЛ жұмыс оқу жоспарының базалық және қосымша компонентін орындау

Негізгі және қосымша білім беруді Ұйымдастыру 

Жеке

Құжаттарды тексеру

Қыркүйек 2022

Исбекова Б.А.

Привалова Е.Н.

Черний Т.В.

Директордың орынбасары жанындағы жиналыс

 

 

 

3

МЛ оқушыларының жеке іс қағаздарының жай-күйі

Мектеп құжаттамасын әзірлеуде талапты орындау

 Сынып жетекшісінің жұмысы

Жеке

Құжаттарды тексеру

1 ауысым– қазан

2 -ауысым – желтоқсан

 

НШ- наурыз

Исбекова Б.А.

 

Болатбекова А.Б.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Директоржанындағы жиналыс

 

 

 

4

ҰБДҚ толтыру

МЛ туралы деректерді жинау және түзетулер енгізу

ОҚҮ ұйымдастыру

Входной

Құжаттарды тексеру

Қыркүйек 2022

Исбекова Б.А.

Болатбекова А.Б.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Әкімшілік жиналыс

 

 

 

5

2022-2023 оқу жылына арналған МЛ-нің  ішкі тәртіп Ережесін орындау

Оқу-тәрбие процессін ұйымдастыру

Педагогтардың, оқушылардың жұмысы

Ағымдық

 

Сынып жиналысыхаттамаларын тексеру

 

Бақылау

Әңгімелесу

Қыркүйек

 

Черний Т.В.

Копбаева Л. Х.

Кәсіподақ төрайымы - Беркамалова

Б.Н.

 

Пед кеңес

 

 

 

6

Электрондық журнал жүргізу

Журналдарды уақытылы толтыру, ҚБ, БЖБ, ТЖБ бағаны уақытылы қою

Оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру

Жеке

Ағымдық

Электрондық құжаттаманы тексеру

Ақпан

Исбекова Б.А.

Болатбекова А.Б.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

 

ОТЖ жөніндегі директордың орынбасары жанындағы жиналыс

 

 

 

7

 1-ауысым бойынша оқушылардың жеке іс қағаздарының жай-күйі

Оқушылардың жеке іс қағаздарын жүргізу сапасы

Сынып жетекшісінің жұмысы

Ағымдық

Құжаттармен жұмыс

Қазан

Исбекова Б.А.

Директоржанындағы жиналыс

 

 

 

8

Бастауыш мектеп

оқушылардың жеке іс қағаздарының жай-күйі

Оқушылардың жеке іс қағаздарын жүргізу сапасы

Сынып жетекшісінің жұмысы

Ағымдық

Құжаттармен жұмыс

Наурыз

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

 

Директоржанындағы жиналыс

 

 

 

 

III. Оқупроцесініңсапасынбақылау

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешімі

Екінші бақылау

 

1

Білім алушылар контингентін, сабақ кестесін, жұмыс кестесін, инклюзивті сыныптар тізімін бекіту

 «Білім туралы» Заңын орындау

Оқыту үрдісі

Алдын-ала

Кіріс

Құжаттарды тексеру

Қыркүйек

Исбекова Б.А.

Болатбекова А.Б.

Нәжмәдин М.Е.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Педкеңес

 

 

 

2

Білім алушыларды тәрбиелеуде құндылыққа бағытталған тәсілді жүзеге асыру бойынша жұмыс

 

Сынып жетекшісінің жұмысы

ОҚҮ

Алдын-ала

Сынып жетекшісінің жұмыс жоспарын тнксеру

Тамыз

Черний Т.В.

Педкеңес

 

 

 

3

2022-2023 оқу жылына арналған МЛ-нің  ішкі тәртіп Ережесін бекіту

Тәртіпті сақтау

ОҚҮ

Алдын-ала

 

Тамыз

Черний Т.В.

Педкеңес

 

 

 

4

«Мектепке жол» республикалық акция шеңберінде әлеуметтік қорғалмаған отбасынан шыққан балалармен жұмыс

әлеуметтік қорғалмаған отбасынан шыққан балаларға көмек көрсету

Әлеуметтік педагогтың жұмысын ұйымдастыру

Тақырыптық

Әңгімелесу

Құжаттарды тексеру

Қыркүйек

Черний Т.В.

 

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

 

 

5

Бейінді оқытуды ұйымдастыру сапасы

Лицей сыныптарын бейінді оқыту бойынша дайындық

Бейінді оқыту

Тақырыптық

Сауалнама

Қыркүйек

Привалова Е.Н.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

 

6

2022 жылғы 9 және 11 сынып оқушыларын жұмыспен қамту

Түлектердің жұмыспен қамтылуы

Түлектердің жұмыспен қамтылуы

Дербес

Анықтама

Қыркүйек

Исбекова Б.А., сынып жетекшілері

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

 

7

Азқамтылған отбасынан шыққан және қамқорлыққа алынған балалармен жұмыс

Аз қамтылған отбасынан шыққан және қамқорлыққа алынған балаларға материалдық көмек көрсету

 

Әлеуметтік жұмысты ұйымдастыру

Ағымдық

Әңгімелесу

Құжаттарды зерттеу

Қаңтар

Аманкелді А.Т.

Директор жанындағы жиналыс

Қамқоршылық кеңес

 

 

 

 

8

Әкімшіліктің сабақтарға қатысуын талдау

Жаңартылған білім беру мазмұнының талаптарын орындау 

ОТҮ ұйымдастыру

Тақырыптық

Сабақтарға қатысу және талдау жасау

Бақылау

Әңгімелесу

Қазан

Желтоқсан

Наурыз

Мамыр

Ахметова Г.Ж.

Нәжзмәдин М.Е.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

 

9

Мамандандырылған кабинеттерде техника қауіпсіздігін сақтау

Білім алушылардың денсаулығын сақтау және алдын алу

ОТҮ ұйымдастыру

Тақырыптық

ТҚ бойынша журналдарды тексеру

Желтоқсан

Уатаева Г.К.

кабинет меңгерушілері

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

 

10

Техника қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі, терроризмге қарсы қорғалу

Білім алушылардың және педагогтардың өмірі мен   сақтау

ОТҮ ұйымдастыру

Тақырыптық

Нұсқама

Қаңтар

Уатаева Г.К.,

Черний Т.В.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

 

11

Мектеп климатының жай-күйі

МЛ қызметіндегі келеңсіз жақтарын жою. Мектеп климатын жақсарту.

ОТҮ ұйымдастыру

Жалпылама

Сауалнама

талдау

Сәуір-мамыр2023

Болатбекова А.Б.

Нәжмәдин М.Е.

Педагогиқалық кеңес

 

 

 

 

12

Оқу жұмыс жоспарының вариативті бөлімін жүзеге асыру: факультативтер, таңдау курстары

Білім алушылардың білімберу қажеттіліктерін қанағаттандыру

Қосымша білім беруді ұйымдастыру

Тақырыптық

Бағдарламаны бекіту

Тамыз

Привалова Е.Н.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

 

13

Жалпыға бірдей білім беру қорының қаражатыесебінен 1-4 сынып оқушыларын тамақтандыруды ұйымдастыру

Аз қамтылған отбасынан шыққан балаларды және 1-4 сынып оқушыларын әлеуметтік қорғау

 

Асхана жұмысын ұйымдастыру

Ағымдық

Әңгімелесу

Құжаттарды зерттеу

Қараша

Ақпан

Сәуір

Копбаева Л. Х.

Аманкелді А.Т.

Директор жанындағы жиналыс

 

Қамқоршылық кеңес

 

 

 

14

Кітапхана жұмысын ұйымдастыру

Кітап қорын талдау

Оқу үдерісі

 

Тақырыптық

Құжаттарды зерттеу

Наурыз

Есенкелді А.

Зав.библиотекой

 

 

 

 

15

Ерекше білімді қажет ететін білім алушылармен жұмысты ұйымстыру

Ерекше білімді қажет ететін білім алушыларға қолайлы жағдай жасау

Инклюзивті білім беру

Дербес

Сабақтарға қатысу.

Бақылау

Әңгімелесу

 

Қараша2022

Қаңтар2023

Нәжмәдин М.Е.

Педкеңес

 

Қамқоршылық кеңес

 

 

 

16

Мектеп кітапханасының кітап қорының жағдайы

Білім беру стандартын орындау

Оқу үдерісі

Тақырыптық

Талдау

Талдау 2022

Наурыз

2023

Кітапхана меңгерушісі

 

Әкімшілік жиналысы

 

 

 

17

2022-2023 оқу жылына мектеп-лицейінің даму бағдарламасын іске асыру

Білім алушылардыңбілім жетістіктеріне мониторингжүргізу, 

 

Оқу-тәрбие үдерісі

Жалпылама

Талдау

Мамыр-маусым 2023

Привалова Е.Н.

 

Педкеңес

 

Қамқоршылық кеңес

 

 

 

 

ІV. Білімалушылардың білім сапасын бақылау және үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешімі

Екінші бақылау

 

1

2021-2022 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру  (кіріс тесттілеу)

2021-2022 оқу жылына арналған білім беру стандартын орындау. Білімді толықтыру

Оқу-тәрбие үдерісі

Кіріс

Тесттілеу

5-10.09.

2022

Исбекова Б.А.

Болатбекова А.Б.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Кафедра меңгерушілері

 директор жанындағы жиналыс

 

 

 

2

Оқушылардың  оқу үлгерімі мен сапасын және сабаққа қатысуына мониторинг жүргізу:

-5-сыныпжәне 10- сынып;

-8- сынып және 11-сынып;

-1-жартыжылдыққорытындысы;

-9-сынып;

-6-7-сынып

білім беру стандартын орындау.

«Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы

» заңын орындау

Оқу-тәрбие үдерісі

Жалпылама

Тесттілеу

ТЖБ

 

 

 

 

 

 

Қараша

Желтоқсан

Қаңтар

 

 

 

Ақпан

Исбекова Б.А.

Болатбекова А.Б.

Кафедра меңгерушілері

директор жанындағы жиналыс

 

 

 

3

Тоқсан бойынша оқушылардың  оқу үлгерімі мен білім сапасына мониторинг жүргізу

білім беру стандартын орындау

Оқу үдерісін ұйымдастыру

Жалпылама

Талдау

 

Қараша

Наурыз

Исбекова Б.А.

Педкеңес

 

 

 

4

Педагогтардың үлгерімі төмен оқушыларменжүргізілетін жұмыс тәсілдері мен нысандары

Мәселені анықтау. Білім сапасын арттыру

 

сабақтық және сабақтан тыс жұмыс

тақырыптық

Сабаққа қатысу.

Құжаттарды тексеру

Бақылау

Әңгімелесу

Қараша 2022

Болатбекова А.Б.

директор жанындағы жиналыс

 

 

 

5

Ерекше білімді қажет ететін білім алушыларменжүргізілетін  жұмысты ұйымдастыру

«Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарын бекіту туралы

»заңын орындау

Инклюзивті білім беру

Дербес

Сабаққа қатысу.

Құжаттарды тексеру.

Бақылау

 

Қараша

Нәжмәдин М.Е.

Топаева А.Ж.

Ковальчук Р.Ф.

Педагогикалық кеңес

 

 

 

6

 1 және 5-сынып оқушыларының бейімделуі

Оқушыларды әлеуметтік, әлеуметтік-психологиялық қатынастар жүйесіне психологиялық тарту

 

Психологиялық-педагогикалыққолдаудыұйымдастыру

 

Тақырыптық

Бақылау, психикалық диагностика

Қараша2022

 (1 срез)

Сәуір

 2023

(2 срез)

Топаева А.Ж.

Ковальчук Р.Ф.

Педкеңес

 

 

 

 

7

 2-сынып және 4-сынып оқушыларыныңоқу сауаттылығын қалыптастыру

Білімберу стандартын орындау. оқу сауаттылығын қалыптастырылған деңгейін анықтау

Оқу үдерісін ұйымдастыру

тақырыптық

Ашық және жабық түріндегі тесттілеу

Желтоқсан

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Привалова Е.Н.

директор жанындағы жиналыс

 

 

 

8

Ерекше білімді қажет ететін білім алушылардың оқу үлгеріміне және сабаққа қатысуына мониторинг жүргізу

Білім беру стандартын орындау.

МЛ ішкі тәртіп Ережесін орындау

ОТҮ ұйымдастыру

Дербес

Сабаққа қатысу.

Оқушылардың жұмысын талдау

Әңгімелесу

Желтоқсан

Исбекова Б.А.

Болатбекова А.Б..

Черний Т.В.,

Копбаева Л. Х.

 

Әкімшілік жиналыс

 

 

 

9

3-сынып оқушыларыныңматематикалық және ғылыми-жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыру

Оқушылардың функционалдық сауаттылық көрсеткіші

Оқу үдерісін ұйымдастыру

тақырыптық

тесттілеу

Қаңтар

Привалова Е.Н.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

10

Ғылыми-жаратылыстану бағытындағы пәндерді оқытудың жағдайы

Проблеманы анықтау.  Ғылыми-жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша  оқушылардың білім сапасын арттыру

 

5-11 сыныптарында оқу үдерісін ұйымдастыру

Тақырыптық

Сабақтарға қатысу.

Білім алушылардың оқу іс-әрекетіндегі нәтижесін талдау.

Оқушылардың жұмысын талдау.

Сәуір

Нәжмәдин М.Е.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

11

Оқушылардың пәндік олимпиадаларға қатысу қорытындылары

Мотивациясы жоғары оқушылармен жұмысты ұйымдастыру

Қосымша білім беруді ұйымдастыру

Дербес

пәндік олимпиадаларға қатысу нәтижесін талдау

Қараша

(қала)

Ақпан (облыс)

 

 

 

Привалова Е.Н.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

12

Бастауыш сынып оқушыларының оқуүлгерімі мен білім сапасы

Білім беру стандартын орындау.

Мәселені анықтау. Білім сапасын арттыру.

ОЖБН дайындық

Оқу үдерісін ұйымдастыру

фронталды

Сабаққа қатысу.

Білім алушылардың оқу іс-әрекетіндегі нәтижесін талдау.

Әкімшілік тарапынан срез алу

Наурыз

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

13

Лицей сынып оқушыларының оқу үлгерімі мен білім сапасы

Лицей сыныптарын алдын-ала жинақтау

Лицей сыныптарында оқу үдерісін ұйымдастыру

жалпылама

Білім алушылардың оқу іс-әрекетіндегі нәтижесін талдау.

 

Наурыз 2023

Нәжмәдин М.Е.

Педкеңес

 

 

 

14

Педагогтардың үлгерімі төмен оқушылармен жүргізілетін жұмыс тәсілдері мен нысандары

Мәселені анықтау. Білім сапасын арттыру.

 

сабақтық және сабақтан тыс жұмыс

тақырыптық

Сабақтарға қатысу.

Құжаттарды тексеру.

Бақылау.

Әңгімелесу

Наурыз 2023

Болатбекова А.Б.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

15

4-сынып оқушыларына негізгі мектепте оқыту үшін психологиялық дайындау

Бастауыш мектеп түлектерініің орта буынға өту кезіндегі  бейімделуі 

Бастауыш мектеп пен негізгі мектепарасындағы сабақтастық

Оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру

Тақырыптық

психикалық диагностика

Сәуір

Топаева А.Ж.

Ковульчук Р.Ф. Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

 

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

16

Әкімшілік тарапынан білім срезі

Білім сапасы

Оқу үдірісі

Жалпылама

тесттілеу

Сәуір

Сынып жетекшілері

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

17

Пәндер бойынша кіріс тесттілеудің қорытындысы

Мәселені анықтау.

2023-2024 оқу жылына оқыту сапасын, білім алушылардың оқу жетістіктерінің деңгейін жақсарту бойынша ұсыныс әзірлеу

Оқу үдірісі

Қорытынды Жалпылама

Тесттілеу

Мамыр 2023

Исбекова Б.А.

Болатбекова А.Б.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

 

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

18

Бағдарламалық материалды және оның практикалық бөлігін орындау

МЖМС орындау

Оқу үдісі

Қорытынды

Талдау

Мамыр

Каферда жетекшілері мен ӘБ

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

19

5-сынып оқушыларын лицей сыныптарына жинақтау

Лицей сыныптарына қабылдау Ережесін орындау

Лицей оқыту

Алдын-ала

Тесттілеу

Мамыр 2023

Привалова Е.Н.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

20

9, 11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттаудан босату

№ 125 заңын орындау

Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру

Дербес

Құжаттарды тексеру

Мамыр

Исбекова Б.А.

Педкеңес

 

 

 

21

9, 11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттау тапсыруға рұқсат беру

№ 125 заңын орындау

Қорытынды аттестаттауды ұйымдастыру

Дербес

Құжаттарды тексеру

Мамыр

Исбекова Б.А.

Педкеңес

 

 

 

22

1-4, 5-8, 10 сынып оқушыларын келесі сыныпқа көшіру

№ 125 заңын орындау

Оқу үдерісі

Дербес

Құжаттарды тексеру

Мамыр

Исбекова Б.А.

Болатбекова А.Б.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Педкеңес

 

 

 

23

Оқу жылы қорытындысы бойынша 2-10 сынып оқушыларын марапаттау

Оқушыларды ынталандыру

Оқу үдерісі

Дербес

 

Құжаттарды тексеру

Мамыр

Исбекова Б.А.

Болатбекова А.Б.

Каликбергенова Г.Б.

Момынбекова Ж.Т.

Директор жанындағы жиналыс

 

 

 

24

9, 11 сынып түлектерін қорытынды аттестаттаунәтижесі

10 лицей сыныптарын жинақтау

 

Оқу үдерісі

Тақырыптық

емтихан қорытындысын талдау

Маусым

Исбекова Б.А.

 

Педкеңес

 

 

 

 

V.Оқу-зерттеу қызметін бақылау

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешімі

Екінші бақылау

 

1

ЖОО-мен жұмыстар ұйымдастыру

«Физика курсы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері» факультативінің шеңберінде физика пәні бойынша зерттеу дағдыларын ұйымдастыру

Қосымша білім

Тақырыптық

Сабаққа қатысу

Қазан

Привалова Е.Н.

Әкімшілік жиналыс

 

 

 

2

Дарынды оқушылармен жұмысты ұйымдастыру

Мұғалімдердің дарынды оқушылармен өзара әрекеттесу формаларының әдістерін жетілдіру

Оқу үдерісі

Қосымша білім

Тақырыптық

Сабаққа қатысу

 

Әңгіме

 

Талдау

Қаңтар

Привалова Е.Н.

Педкеңес

 

 

 

3

Оқушылармен зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыру

Оқушылардың зерттеу және жобалау дағдыларын дамыту

Қосымша білім

Тақырыптық

Нәтижелерді талдау

Наурыз

Привалова Е.Н.

Педкеңес

 

 

 

4

Қалалық пәндік олимпиадаға қатысуға дайындық жұмыстары

Оқушы дайындығы

Қосымша білім

Дербес

Әңгіме

Қазан

Привалова Е.Н.

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

5

STEAM(ғылым, технология, инженерия, өнержәне математика) біліміндамыту

STEAM зертханасының жұмысын ұйымдастыру

Қосымша білім

Тақырыптық

Сабақтарға қатысу

Бақылау

Қаңтар

Болатбекова А.Б.

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

6

Оқушылармен зерттеу, жобалау жұмыстарын ұйымдастыру

Жобаға бағытталған оқытуды ұйымдастыру

Оқу үдерісі және қосымша білім

Тақырыптық

 

Сабақтарға қатысу

Бақылау

Қаңтар

 

Наурыз

Привалова Е.Н.

Педкеңес

 

 

 

VI.Мұғалімнің шеберлік және әдісметемелік дайындығының деңгейін бақылау

VI.Мұғалімдердің психологиялық-педагогикалық және әдістемелік шеберлігінің деңгейін бақылау

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешімі

Екінші бақылау

 

 

1

БАкурстарынануақтылыөту

Біліктілікті арттыруБіліктілікті арттыру курстары бағдарламасының идеяларын оқыту практикасына енгізу

БАК-нан өткенмұғалімдердіңқызметі

Дербес

Талдау

Тамыз

Исбекова Б.А.

Педкеңес

 

 

 

2

Педагогикалық қызметкерлерді аттестаттау

Біліктілік деңгейін арттыру

Аттестаттау үдерісін ұйымдастыру

Ағымдағы

Дербес

Сабақтарға қатысу

Құжаттарды тексеруСауалнамаӘңгімелесу

Талдау

Қыркүйек

 

Исбекова Б.А.

Педкеңес

 

 

 

3

Жаңадан келген мұғалімдердің кәсіби әдістемелік деңгейі

Жаңадан келген мұғалімдердің кәсіби деңгейін зерделеу

Жаңадан келген мұғалімдердің кәсіби қызметі

Дербес

Сабақтарға қатысу және талдау

КТЖ тексеру

 

Қыркүйек-қазақ, 2022

Әкімшілік

Әкімшілік жиналыс

 

 

 

4

Оқыту және оқыту мәселелері бойынша зерттеу

Педагогтердің кәсіби шеберлік деңгейін зерделеу

МЛ мұғалімдерініңкәсібиқызметі

Тақырыптық

TALIS зерттеуі

Қараша

Ахметова Г.Ж.

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

5

Тақырыптық апталар арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту

Әдістемелік және ОЭРжоспарлау шеңберінде мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттыру

Оқу-тәрбие үдерісі

Тақырыптық

Сабақтарға қатысу

Сыныптан тыс шаралар

Қараша-сәуір

Әкімшілік

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

6

Жасмамандарменжұмыстыұйымдастыру

Кәсібишеберліктіңөсуі

Кәсіптікоқуқызметі

Дербес

Сабақтарға қатысу

Әңгіме

Тәлімгерлердің құжаттарын тексеру

Қараша

Ақпан

Әкімшілік

Әкімшілік жиналыс

 

 

 

7

Мұғалімдердің он-лайн білім беру ресурстары

Мұғалімдердіңкәсібиқұзыреттілігінарттыру

Оқу-тәрбие үдерісі

Тақырыптық

Сабақтарға қатысу

Сыныптан тыс шаралар

Наурыз

Болатбекова А.Б.

Педкеңес

 

 

 

8

2022-2023 оқу жылындағы педагогтердің қызметі

Педагог қызметі нәтижелерінің біліктілік талаптарына сәйкестігі

Әдістемелік жұмыс

Оқу-тәрбие жұмысы

 

Қорытынды Дербес

Әңгіме

Талдау

Мамыр-маусым 2023

Әкімшілік

ӘБ және кафедра отырыстары

 

 

 

 

VIІ.Тәрбие үрдісін, өткізілген іс-шаралардың сапасын бақылау

 

VIІ.Тәрбие үдерісінің сапасын бақылау, іс-шаралар өткізу

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешімі

Екінші бақылау

 

1

«Сынып жетекшісінің лауазымдық нұсқаулығын» орындау

Сынып ұжымын ұйымдастыру

Сынып жетекшілерінің қызметі

Дербес

 

Құжаттарды тексеру.

Әңгімелесу.

Қадағалау.

Қыркүйек

Черний Т.В.

Копбаева Л. Х.

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

2

Сынып жетекшісінің қызметіндегі жаңашыл тәсілдер

Сынып жетекшілері жұмысының сапасы

Тәрбие үдерісі

Тақырыптық

Сынып сағаттарына қатысу

Қараша

Черний Т.В.Копбаева Л. Х.

Педкеңес

 

 

 

3

Үйірме жұмыстарын ұйымдастыру

Сабақтан тыс кездегі оқушылардың жұмысбастылығы

Сабақтан тыс қызмет

Ағымдағы

Әңгімелесу

Қыркүйек қазан

Сынып жетекшілері

Үйірме және секция жетекшілері

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

4

Оқушылардыңсуицидтікмінез-құлқыныңалдыналу

Оқушылардың психикалық және дене денсаулығын сақтау

Психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу

Тақырыптық

Қадағалау

Сауалнама

Қыркүйек

 

Ақпан

Черний Т.В.

Копбаева Л.

Х.

Әлеуметтік-психологиялық қызмет

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

5

Мектеп-лицейдің 30 жылдығына арналған іс-шаралар өткізу

МЛ қызметімен ата-аналарды ақпараттандыру

Сабақ кезіндегі және сабақтан тыс жұмыстар

Ағымдағы

Сабақтар, сынып сағаттары, жиындар, факультатив және үйірме сабақтары т.б.

Қыркүйек

Әкімшілік

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

6

Мектеп парламентінің қызметі

Оқушылардыңкөшбасшылықдағдыларындамытужәнекөрсету

Тәрбие үдерісі

Ағымдағы

Бақылау

Әңгімелесу

Қараша

Айдарбекова А.М.

Педкеңес

 

 

 

 

7

Тақырыптық апталар арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту

Оқушылардың танымдық және шығармашылық белсенділігін дамыту

Оқу-тәрбие үдерісі

Тақырыптық

Сабақтарға қатысу

Көрмелер

Сыныптан тыс шаралар

Қараша-сәуір

Әкімшілік

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

8

Оқыту мен тәрбиелеудегі құндылыққа негізделген тәсіл

Оқыту мен тәрбиелеуде құндылыққа бағдарланған тәсілді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау

Оқу-тәрбие үдерісі

Аралық

 

 

 

 

Қорытынды

Тәжірибе алмасу

Сабақтарға, факультативтер мен үйірмелерге, сыныптан тыс шараларға қатысу

Қаңтар

 

 

 

 

 

 

Мамыр

Әкімшілік

Педкеңес

 

 

 

9

Құқық бұзушылық пен қудалаудың алдын алу

Оқушылардың психикалық және дене денсаулығын сақтау

1-11 сынып оқушыларының қызметі мен қарым-қатынасы

Тақырыптық

Әңгімелесу

Бақылау

Сауалнама

Қаңтар Ақпан

Черний Т.В.

Копбаева Л.

Х.

 

 

Директормен өткізілген мәжіліс

Қамқоршылық кеңес

 

 

 

10

Сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастыру

Оқушылардың танымдық қажеттіліктерін қанағаттандыру.

Тәрбие үдерісі

Аралық

Сабақтарға қатысу

Үйірме ҚМЖ тексеру

 

Ақпан

Черний Т.В.,

Үйірме жетекшілері

 

 

 

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

 

11

Құқық бұзушылық пен діни экстремизмнің алдын алу

Оқушылардың өмірі мен денсаулығын қорғау

ОТҮ

Аралық

Әңгімелесу сабақтар

нұсқаулық

 

Ақпан

Черний Т.В.

Копбай Л.Х.,

Дінтану мұғалімдері

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

 

12

Үйірме жұмыстары

Сабақтан тыс уақыттағы оқушылардың жұмысбастылығы

Сабақтан тыс қызмет

Қорытынды

Сабақтарға қатысу

Сәуір

Черний Т.В.

 

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

 

13

Оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру

Жазғы кезеңде құқықбұзушылықтардың алдын алу.

Балалардың ұйымдастырылған демалысы.

Тәрбие үдерісі

Алдын ала

Құжаттарды тексеру

Сәуір мамыр

Черний Т.В.

Копбаева Л.Х.

Директормен өткізілген мәжіліс

 

 

 

 

 

VIII.Материалдық-техникалық базаны бақылау

 

 

Бақылау тақырыбы

Бақылау мақсаты

Бақылау

объектісі

Бақылау түрі

Бақылау әдістері

Орындау мерзімдері

Жауаптылар

Қарау орны

Басқарушылық шешімі

Екінші бақылау

 

1

Шаруашылық-қаржылық

Қаржыны мақсатты пайдалану

Шаруашылық-қаржылық қызмет

Жалпылама

Құжаттарды тексеру

желтоқсан

 

 

мамыр

 

Ыскакова Д.Н.

Уатаева Г.К.

Беркалова Б.Н.

 

Әкімшілік жиналыс

Әкімшілік жиналыстағы ақпарат

 

 

2

Сатып алынған жаңа негізгі құралдарды тексеру және кіріске алу

Қаржынымақсаттыпайдалану

Шаруашылық-қаржылық қызмет

Жалпылама

Негізгі құралдарды есепке алу

Түсуіне қарай

Ыскакова Д.Н.

Уатаева Г.К.

Беркалова Б.Н.

 

Әкімшілік жиналыс

Әкімшілік жиналыстағы ақпарат

 

 

3

Негізгі құралдардың жай-күйі мен пайдаланылуын тексеру

Қаржынымақсаттыпайдалану

Шаруашылық-қаржылық қызмет

Жалпылама

Жай-күйін және мат.жауапкершілікті қадағалау

Қыркүйек-қазан

Ыскакова Д.Н.

Уатаева Г.К.

Беркалова Б.Н.

Әкімшілік жиналыс

Директормен өткізілген мәжілістегі ақпарат

 

 

4

Түгендеу жүргізу

Қаржынымақсаттыпайдалану

Шаруашылық-қаржылық қызмет

Жалпылама

Түгендеу кітабы бойынша негізгі құралдарды тексеру

Қараша

Ыскакова Д.Н.

Уатаева Г.К.

Беркалова Б.Н.

Әкімшілік жиналыс

Әкімшілік жиналыстағы ақпарат

 

 

5

Негізгі құралдарды сатып алуға өтінімдерді қабылдау

Қаржынымақсаттыпайдалану

Шаруашылық-қаржылық қызмет

Жалпылама

Қажеттіліктіанықтау

Үнемі

Ыскакова Д.Н.

Уатаева Г.К.

Беркалова Б.Н.

Әкімшілік жиналыс

Әкімшілік жиналыстағы ақпарат

 

 

6

2023-2025 жылдарға жоспарлау

Қаржынымақсаттыпайдалану

Шаруашылық-қаржылық қызмет

Жалпылама

Бюджеттік жоспарлау

Қазан-қараша

Ыскакова Д.Н.

Уатаева Г.К.Беркалова Б.Н.

Әкімшілік жиналыс

Әкімшілік жиналыстағы ақпарат

 

 

Педагогикалық кеңестер

Тақырыбы

Қарастырылатын мәселелер

Мерзімі

Жауапты

1

ЫбырайАлтынсаринатындағымектеп-лицей оқушыларыноқыту мен тәрбиелеудеқұндылыққанегізделгентәсілдііскеасыру

1. 2021-2022 оқужылындағы даму бағдарламасыніскеасыруқорытындылары.

2022-2023 оқу жылына арналған ҚР Білім беру саласындағы нормативтік құжаттарды іске асыру бойынша мектеп-лицей жұмысының негізгі бағыттары.

2. Білім берудегі құндылыққа бағытталған тәсіл ұғымы. 

3. 2022-2023 оқу жылында оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде құндылыққа негізделген тәсілді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасау.

4.2022-2023 оқу жылына арналған оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде құндылыққа бағдарланған тәсілді іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобаларымен таныстыру.

 

5. Контингентті, сабақ және жұмыс кестелерін, инклюзивті сыныптар тізімін бекіту.

 

6. Аттестаттау комиссиясының мүшелерін бекіту.

7.Педагог қызметкерлердің біліктілік санатын берудің (растаудың) 2022-2025 жылдарға арналған перспективалық жоспарын бекіту.

8.Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстарынан өтудің 2022-2025 жылдарға арналған перспективалық жоспарын бекіту.

9.Мектептің 2022-2023 оқу жылына арналған ішкі тәртіп ережесін бекіту.

10. Алдын ала тарифтеу.

11.Мұғалімдер күні мерекесі қарсаңында марапаттау үшін кандидаттарды қарастыру.

12. Жалпыға бірдей білім беру қоры бойынша материалдық көмек көрсетуге арналған тізімді бекіту.

13.Педагогикалық әдеп жөніндегі кеңес мүшелерінің тізімін бекіту.

14.Сыбайлас жемқорлық жөніндегі уәкілді бекіту.

15.Алдын алу жөніндегі кеңес мүшелерін бекіту.

16. Лицей компонентібойыншабағдарламалардыбекіту.

 

25.08.2022

 

Привалова Е.Н.

 

 

Кенешова Р.А.

 

Черний Т.В.

 

 

Манас Р.Т., Омарова М.М.,Сагибаева М.А., Байбалкенова Н.Н., Багжанова Б.Н., Кожамжарова Ж.Б.

 

Нәжмәдин М.Е., Исбекова Б.А., Болатбекова А.Б.

Исбекова Б.А.

Исбекова Б.А.

Исбекова Б.А.

 

Черний Т.В.

 

Исбекова Б.А.

Беркамалова Б.Н.

 

Амангелді А.Т.

 

Кенешова Р.А.

Кенешова Р.А.

Кенешова Р.А.

Привалова Е.Н.

2

Абайдың«Толықадам»руханимұрасынаенгенүйлесімдідамығанадамныңұлттықбейнесі

1.Нормативтік құжат талаптары, педагогикалық кеңес шешімдері мен ұсыныстарының орындалуы.

2. 1, 5 сынып оқушыларының бейімделуі. Инклюзивті білім беру: ЕБҚЕ оқушылармен жұмыс.

 

3.Сынып жетекшісінің қызметіндегі жаңашыл тәсілдер.

 

4. Мектеп Парламенті – азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік және жауапкершілік дағдыларын дамыту.

қараша

Кенешова Р.А.

 

Нәжмәдин М.Е., Топаева А.Ж.

Ковальчук Р.Ф.

 

Черний Т.В., сын.жетекшілері

 

 

Черний Т.В., мектеп президенті

3

Ұлттыққұндылықтарнегізіндемәдени, білімдіортанықалыптастыру

1.Нормативтік құжат талаптары, педагогикалық кеңес шешімдері мен ұсыныстарының орындалуы.

 

2. ІІ тоқсандағы үлгерім мен сабаққа қатысуды салыстырмалы талдау.

 

3. Жеке тұлғаны тәрбиелеуге бірыңғай жүйелі тәсілді қамтамасыз етудегі құндылықтар мен басымдықтар.

 

4.Заманауи сабақты жобалау.Педагогтердің дарынды оқушылармен өзара іс-қимылының нысандары мен тәсілдерін жетілдіру.

 

қаңтар

Кенешова Р.А.

 

 

Исбекова Б.А.

 

 

Привалова Е.Н., пән мұғалімдері

 

 

 

Привалова Е.Н., пән мұғалімдері

 

4

Білім беру бағдарламаларынтиімдіпайдалану–оқудағытабыстыңкепілі

1. Нормативтік құжат талаптары, педагогикалық кеңес шешімдері мен ұсыныстарының орындалуы.

2. ІІІ тоқсандағы үлгерім мен сабаққа қатысуды салыстырмалы талдау

3. Оқушылармен зерттеу, жобалау жұмыстарын тәжірибелік тұрғыда ұйымдастырудың ерекшеліктері.

 

4. Оқушы мен мұғалімге көмек ретінде тегі он-лайн білім ресурстары.

 

наурыз

Кенешова Р.А.

 

 

Исбекова Б.А.

 

 

Привалова Е.Н., пән мұғалімдері

 

Болатбекова А.Б., пән мұғалімдері

5

9,11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттаудан босату

1. Нормативтік құжат талаптары, педагогикалық кеңес шешімдері мен ұсыныстарының орындалуы.

 

2. 9-11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттаудан босату.

мамыр

Кенешова Р.А.

 

 

Исбекова Б.А.

6

9,11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттауға жіберу туралы

9,11 сынып оқушыларын қорытынды аттестаттауға жіберу туралы

мамыр

Исбекова Б.А.

7

1-4, 5-8, 10 сынып оқушыларын келесі сыныпқа көшіру туралы. Оқушыларды марапаттау туралы

1. 1-4, 5-8, 10 сынып оқушыларын келесі сыныпқа көшіру туралы.

2. Оқушыларды марапаттау туралы.

мамыр

Момынбекова Ж.Т.

Каликбергенова Г.Б.

 

Исбекова Б.А.

8

Оқушылардың жазғы демалысын ұйымдастыру туралы.

1. 1-8 сынып оқушыларын қала сыртындағы «Салют» лагеріне жіберу туралы.

2. Мектеп жанындағы лагердің ашылуы туралы.

мамыр

Черний Т.В.

Копбаева Л.Х.,Аманкелді А.Т.

 

9

9,11 сынып түлектерінің қорытынды аттестаттау нәтижелері

9,11 сынып түлектерінің қорытынды аттестаттау нәтижелері

маусым

Исбекова Б.А.

 

 

 

Директормен өткізілген мәжіліс

 

1

1. Қабылдау тесттерінің қорытындысы.

2. Оқу жылының басында әлеуметтік қорғалмаған отбасының балаларымен жүргізілген жұмыс нәтижесі. «Мектепке жол» республикалық акциясы.

 

3.Лицейлік білім беру сыныптарының бейіні бойынша оқуға дайындығы және өткен оқу жылының 9,11 сыныптарын жұмысқа орналастыру қорытындылары туралы.

4. 2022-2023 оқу жылына арналған үйірме жұмыстарының жоспары .

5. Ы.Алтынсарин атындағы МЛ-де МІБ-ды ұйымдастыру.

6. Суицидтің алдын алу бойынша психологиялық қызмет жұмысы

7. Әдеп жөніндегі кеңес жұмысы.

8.Мектептің 30 жылдығына арналған Ашық есік күнін өткізу.

9.Сынып жетекшісінің лауазымдық нұсқаулығын зерделеу және толықтыру. Сынып жетекшісінің жұмыс принципі.

қыркүйек

Зав кафедр, МО

Аманкелді А.Т.

Привалова Е.Н.

Черний Т.В.

Нәжмәдин М.Е.

ТопаеваА.Ж.,Ковальчук Р.Ф.

Привалова Е.Н.

Привалова Е.Н.Черний Т.В.

Черний Т.В., Копбаева Л.Х.

2

 1. 1.Оқушыларды сабақтан тыс уақытта жұмыспен қамтуды ұйымдастыру.

2.Жалпыбілімберетінпәндербойыншақалалықолимпиадағадайындықжұмыстары.

 

3. Қатысқан сабақтарға талдау жасау, қысқа және орта мерзімді жоспарларды, электрондық сынып журналдарын, БЖБ және ТЖБ өткізілу барысын тексеру.

4. І ауысымдағы оқушылардың жеке ісінің жай-күйін бақылау.

қазан

Черний Т.В., Копбаева Л.Х.

Привалова Е.Н., кафедра меңгерушілері

 

Ахметова Г.Ж..

 

Исбекова Б.А.

3

 1. 5 және 10 сынып оқушыларының үлгерімі мен сабаққа қатысу мониторингі.
 2. Жалпыға бірдей білім беру қорының қаражаты есебінен 1-4 сынып оқушыларына және әлеуметтік қорғалмаған отбасының балаларына тегін ыстық тамақ беруді ұйымдастыруды бақылау.

 

қараша

Нәжмәдин М.Е.., сын.жетекшілері

 

Копбаева Л.Х.,Аманкелді А.Т.

 

 

4

 1. 8 және 11 сынып оқушыларының үлгерімі мен сабаққа қатысу мониторингі.

 

 1. 2 және 4 сынып оқушыларының оқу дағдыларының қалыптастырылуы

 

 1. Мамандандырылған кабинеттерде ҚТ сақтау

 

 1. Қатысқан сабақтарға талдау жасау, қысқа және орта мерзімді жоспарларды, электрондық сынып журналдарын, БЖБ және ТЖБ өткізілу барысын тексеру.

 

 1. Жыл қорытындысы бойынша қаржы-шаруашылық қызметті бақылау. Түгендеу қорытындылары

 

 1. ІІ ауысымдағы оқушылардың жеке ісінің жай-күйін бақылау.

желтоқсан

Исбекова Б.А., Болатбекова А.Б.,

сынып жетекшілері

 

ӘБ жетекшілері, сынып жетекшілері

Уатаева Г.К., Есенкелді А. Беркамалова Б.Н.

 

Болатбекова А.Б., психологтар, логопед-дефектологтар

 

Ыскакова Д.Н. Уатаева Г.К.

 

Болатбекова А.Б.

5

 1. І жартыжылдықтың қорытындысы бойынша оқушылардың үлгерімін бақылау

 

 1. 9-сыныптардың білім сапасы.

 

 1. 3 сынып оқушыларының математикалық және ғылыми-жаратылыстану сауаттылығының қалыптастырылуы.

 

 1. Қамқорлықтағы балалармен және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалармен жүргізілетін жұмысты бақылау.

 

 1. Қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және терроризмге қарсы қорғау қағидаларын сақтау жөніндегі НҰСҚАМА.

қаңтар

Исбекова Б.А.  Болатбекова А.Б.         Каликбергенова Г.Б. Момынбекова Ж.Т.

Исбекова Б.А.

БМ б/ша директордың орынбасарлары,

сынып жетекшілері

 

Аманкелді А.

 

Черний Т.В., Есентаев Н.

6

 1. 6, 7-сыныптардағы ОТҮ жағдайы

 

 1. Сабақтан тыс қызметті ұйымдастыруды бақылау.

 

 1. Құқықбұзушылық пен діни экстремизмнің алдын алуды бақылау.

 

 1. Оқушылардың психикалық дамуын бақылау: оқушылардың суицидтік мінез-құлқын диагностикалау және алдын алу.

 

 1. Жалпыға бірдей білім беру қорының қаражаты есебінен 1-4 сынып оқушыларына және әлеуметтік қорғалмаған отбасының балаларына тегін ыстық тамақ беруді ұйымдастыруды бақылау.

 

 1. Электронды журналдардың жүргізілуін бақылау.

ақпан

Исбекова Б.А., Болатбекова А.Б.., сынып жетекшілері

 

Черний Т.В., үйірме жетекшілері

 

Черний Т.В., Копбаева Л.Х.., дінтану мұғалімдері

 

Мектеп психологтары

 

 

Копбаева Л.Х. Аманкелді А.Т.

 

Нәжмәдин М.Е., Болатбекова А.Б.

7

 1. Бастауышсыныпоқушыларыныңбілімдеңгейі. ОБЖМдайындық. Әкімшілікбілім үзіктерініңқорытындылары.

 

 1. Тіл және әдебиет білім беру саласының оқытылу жағдайы

 

 1. Қатысқан сабақтарға талдау жасау, қысқа және орта мерзімді жоспарларды, электрондық сынып журналдарын, БЖБ және ТЖБ өткізілу барысын тексеру.

 

 1. Кітапхананың кітап қорына талдау жасау

 

 1. БМ оқушыларының жеке ісінің жай-күйін бақылау.

наурыз

Каликбергенова Г.Б. Момынбекова Ж.Т.

 

Ахметова Г.Ж., ӘБ жетекшілері

 

Нәжмәдин М.Е., ӘБ жетекшілері

 

Есенкелді А., кітапхана меңгерушісі

 

Каликбергенова Г.Б. Момынбекова Ж.Т.

8

 1. Әкімшілікбілім үзіктерініңқорытындылары.

 

 1. Математикалық-жаратылыстану бағытын оқытудың жай-күйі.

 

 1. Үйірме жұмысы туралы жетекшілердің есебі.

 

 1. Жалпыға бірдей білім беру қорының қаражаты есебінен 1-4 сынып оқушыларына және әлеуметтік қорғалмаған отбасының балаларына тегін ыстық тамақ беруді ұйымдастыруды бақылау.

 

 1. Жазғы кезеңде оқушыларды жұмыспен қамтудың алдын ала қорытындысы.

сәуір

Сынып жетекшілері

 

Нәжмәдин М.Е.., ӘБ жетекшілері

 

Черний Т.В., үйірме жетекшілері

 

Копбаева Л.Х. Аманкелді А.Т.

 

 

Черний Т.В.

9

 1. Бітіру тесттерініңқорытындысы.

 

 1. Бағдарламалық материалдың және оның практикалық бөлімінің орындалуы туралы

 

 1. Қатысқан сабақтарға талдау жасау, қысқа және орта мерзімді жоспарларды, электрондық сынып журналдарын, БЖБ және ТЖБ өткізілу барысын тексеру.

 

 1. Оқушылардың жазғы жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру.

 

 1. Қорытынды емтихандарды ұйымдастыру және оқу жылын аяқтау жөніндегі іс-шаралар туралы

 

мамыр

ӘБ жетекшілері

 

ӘБ және кафедра жетекшілері

 

Кенешова Р.А.

 

Черний Т.В., Копбаева Л.Х. Аманкелді А.Т.

 

Исбекова Б.А.  

 

             

 

Қамқоршылық кеңес отырысы

Отырыс тақырыптамасы

Мерзімі

Жауапты

1

1. Оқу жылының басында әлеуметтік қорғалмаған отбасының балаларымен жүргізілген жұмыс нәтижесі. «Мектепке жол» республикалық акциясы.

2. Лицей сыныптарын жинақтау туралы.

3. Суицидтің алдын алу бойынша психологиялық қызмет жұмысы.

 

 

3. Жалпыға бірдей білім беру қорының қаражаты есебінен 1-4 сынып оқушыларына және әлеуметтік қорғалмаған отбасының балаларына тегін ыстық тамақ беруді ұйымдастыруды бақылау.

4. Жалпыға бірдей білім беру қоры бойынша материалдық көмек көрсетуге арналған тізімді бекіту.

қазан

Аманкелді А.Т.

Привалова Е.Н.

Топаева А.Ж.

 

Аманкелді А.Т.

 

Аманкелді А.Т.

2

 1. 2021-2022 оқу жылындағы даму бағдарламасын іске асыру қорытындылары.
 2. І жартыжылдықтың қорытындысы бойынша оқушылар үлгерімінің мониторингі.
 3. Оқушыларды сабақтан тыс уақытта жұмыспен қамтуды ұйымдастыру.

желтоқсан

Кенешова РА

Исбекова Б.А.

Черний Т.В.

3

1. 4-сынып оқушыларының негізгі мектептегі оқуға дайындық деңгейі туралы.

 

2. Жалпыға бірдей білім беру қорының қаражаты есебінен 1-4 сынып оқушыларына және әлеуметтік қорғалмаған отбасының балаларына тегін ыстық тамақ беруді ұйымдастыруды бақылау.

3. Инклюзивті оқытуды ұйымдастыру.

4. Мектеп парламентінің қызметі.

наурыз

Момынбекова Ж.Т.

Каликбергенова Г.Б.

Аманкелді А.Т.

 

 

Нәжмәдин М.Е.

Черний Т.В.

4

 1. Мектептің даму бағдарламасының орындалуы туралы.
 2. Бітіру емтихандарын, келесі сыныпқа көшіру емтихандарын ұйымдастыру және оқу жылын аяқтау жөніндегі іс-шаралар туралы.
 3. Оқушылардың жазғы жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру.

мамыр

Привалова Е.Н.

Исбекова Б.А.

 

Черний Т.В.