Қарағанды қаласы әкімдігінің "Қарағанды қаласының…
№5 қосымша білім беру мектеп-орталығы

Қазақ тілін үйренеміз

Ағым, бағыт, бағдар
направление.
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 129
Жаңа сұрақтар: 49

Қамқоршылық кеңестің жоспары

 

Бекітемін

№5 ҚББМО директоры

Нурмагамбетова Т.А.

 

 

2021-2022 оқу жылына №5 ҚББМО 

Қамқоршылық кеңес отырысының

ЖОСПАРЫ

 

Мерзімі

Ісшара

Қыркүйек:

 • 2021-2022оқужылына арналған Кеңестің жұмыс жоспарын бекіту;
 • «Мектепкежол» акциясыаясында көпбалалы және аз қамтылған отбасы балаларына көмек көрсету;
 • 1 жартыжылдыққа арналған жалпы мектептік ата-аналар жиналыстарының кестесін бекіту;
 • Мектепшілік ардагер ұстаздарды Қарттар күнімен құттықтау;
 • Мектеп аумағын абаттандыруға қатысу, мектеп жарғысымен танысу

Қараша:

 

 • Оқушылардың «ЖасҰлан», «ЖасҚыран»қатарына кіруін ұйымдастыруға ықпал ету:
 • Жаңажылдық ісшаралардыұйымдастыруғажәнеөткізугекөмеккөрсету

 

Ақпан:

 

 • ХалықаралықәйелдеркүнінежәнеНаурызмейрамдарынаарналғанмерекелікбағдарламалардыұйымдастыруғақатысужәнежәрдемдесу
 • Балалардыдамыту, оқыту, тәрбиелеумәселелерібойыншаоқушыларарасындасалауаттыөмірсалты мен құқықбұзушылықтыңалдыналу

Мамыр:

 

 • Мектеп аумағын абаттандыруға қатысу
 • Соңғы қоңырауды ұйымдастыруға, куәліктер мен аттестаттарды тапсыруға жәрдемдесу
 • Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру
 • Жаңа оқу жылына мектептің дайындығына ықпал ету

             

 

 

 

 

 

 

Бекітемін

№5 ЖББОМ директоры

Көшербаев Е.К.

 

 

2019-2020 оқу жылына №5 ЖББОМ КММ-де

Қамқоршылық кеңес отырысының

ЖОСПАРЫ

 

Мерзімі

Ісшара

Қыркүйек:

 • 2019-2020оқужылынаарналғанКеңестіңжұмысжоспарынбекіту
 • «Мектепкежол» акциясыаясындакөпбалалыжәне аз қамтылғанотбасыбалаларынакөмеккөрсету
 • Оқушылардыыстықтамақпен (тегінтамақпен) қамтамасызетумәселесінқарастыру
 • 1 жартыжылдыққаарналғанжалпымектептіката-аналаржиналыстарыныңкестесінбекіту
 • Қарттаркүнінекөмеккөрсету
 • Мектепаумағынабаттандыруғақатысу, мектепжарғысыментанысу

Қараша:

 

 • Оқушылардың «ЖасҰлан», «ЖасҚыран»қатарынакіруінұйымдастыруғаықпалету
 • Жаңажылдықісшаралардыұйымдастыруғажәнеөткізугекөмеккөрсету
 • Бракераж комиссиясықұрамындағымектепасханасыныңжұмысыбойынша Рейд

 

Ақпан:

 

 • ХалықаралықәйелдеркүнінежәнеНаурызмейрамдарынаарналғанмерекелікбағдарламалардыұйымдастыруғақатысужәнежәрдемдесу
 • Балалардыдамыту, оқыту, тәрбиелеумәселелерібойыншаоқушыларарасындасалауаттыөмірсалты мен құқықбұзушылықтыңалдыналу

Мамыр:

 

 • Мектепаумағынабаттандыруғақатысу
 • Соңғықоңыраудыұйымдастыруға, куәліктер мен аттестаттардытапсыруғажәрдемдесу
 • Балалардыңжазғыдемалысынұйымдастыру
 • Жаңаоқужылынамектептіңдайындығынаықпалету

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************** ***************************** ************************* 

Бекітемін

№5 ЖББОМ директоры

Көшербаев Е.Қ.

 

2018-2019 оқу жылына №5 ЖББОМ КММ-де

Қамқоршылық кеңес отырысының

ЖОСПАРЫ

Мерзімі

Ісшара

Қыркүйек:

 • 2018-2019 оқу жылына арналған Кеңестің жұмыс жоспарын бекіту
 • «Мектепке жол» акциясы аясында көп балалы және аз қамтылған отбасы балаларына көмек көрсету
 • Оқушыларды ыстық тамақпен (тегін тамақпен) қамтамасыз ету мәселесін қарастыру
 • 1 жартыжылдыққа арналған жалпы мектептік ата-аналар жиналыстарының кестесін бекіту
 • Қарттар күніне көмек көрсету
 • Мектеп аумағын абаттандыруға қатысу, мектеп жарғысымен танысу
 • Бірыңғай мектеп формасына талаптар туралы
 • ҚР «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңының негізгі ережелерін түсіндіру (өзгертулер және толықтырулармен 03.07.2017)

Қараша:

 

 • Оқушылардың «ЖасҰлан», «Жас Қыран»қатарына кіруін ұйымдастыруға ықпал ету
 • Жаңа жылдық ісшараларды ұйымдастыруға және өткізуге көмек көрсету
 • Бракераж комиссиясы құрамындағы мектеп асханасының жұмысы бойынша Рейд

 

Ақпан:

 

 • Халықаралық әйелдер күніне және Наурыз мейрамдарына арналған мерекелік бағдарламаларды ұйымдастыруға қатысу және жәрдемдесу
 • Балаларды дамыту, оқыту, тәрбиелеу мәселелері бойынша оқушылар арасында салауатты өмір салты мен құқық бұзушылықтың алдын алу

Мамыр:

 

 • Мектеп аумағын абаттандыруға қатысу
 • Соңғы қоңырауды ұйымдастыруға, куәліктер мен аттестаттарды тапсыруға жәрдемдесу
 • Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру
 • Жаңа оқу жылына мектептің дайындығына ықпал ету

             

ҚК төрағасы                                                 Тусупбекова Т.В.

 

************************** ***************************** *************************

 

Бекітемін

№5 ЖББОМ директордың орынбасары 

Жамбекова М.Н.

 

2017-2018 оқу жылына №5 ЖББОМ КММ-де

Қамқоршылық кеңес отырысының

ЖОСПАРЫ

Мерзімі

Ісшара

Қыркүйек:

 • 2017-2018 оқу жылына арналған Кеңестің жұмыс жоспарын бекіту;
 • «Мектепке жол» акциясы аясында көп балалы және аз қамтылған отбасыларының балаларына көмек көрсету;
 • Оқушыларды ыстық тамақпен (тегін) қамтамасыз ету мәселесін қарастыру;
 • 1 жартыжылдыққа арналған жалпы мектептік ата-аналар жиналысының кестесін бекіту;
 • Қарттар күніне көмек көрсету;
 • Мектеп аумағын абаттандыруға қатысу, мектеп жарғысымен танысу.

Қараша:

 

 • Оқушылардың «ЖасҰлан», «Жас Қыран»қатарына кіруін ұйымдастыруға көмек көрсету,
 • Жаңа жылдық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге көмек көрсету.

 

Ақпан:

 

 • Халықаралық әйелдер күніне және Наурыз мейрамдарына арналған мерекелік бағдарламаларды ұйымдастыруға қатысу және жәрдемдесу
 • Балаларды дамыту, оқыту, тәрбиелеу мәселелері бойынша оқушылар арасында салауатты өмір салты мен құқық бұзушылықтың алдын алу

Мамыр:

 

 • Мектеп аумағын абаттандыруға қатысу
 • Соңғы қоңырауды ұйымдастыруға, куәліктер мен аттестаттарды тапсыруға жәрдемдесу
 • Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыру
 • Жаңа оқу жылына мектептің дайындығына ықпал ету

               

ҚК төрағасы                                                 Тусупбекова Т.В.

 

************************** ***************************** *************************