Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
№14 мектеп- гимназиясы

Тәрбие жұмысының жоспары

         Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің  2019 жылғы «15» сәуірдегі  №145 бұйрығына 2-қосымша, Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес оқу-тәрбие жүйесі білім берудің барлық деңгейлерінде бірыңғай идеологиялық және құндылықтар тәсілдеріне құрылады.

Тәрбие жұмыстары барлық ынталы тараптар: отбасы, білім беру ұйымдары, қоғамның кең ауқымда қатысуымен кешенді түрдегі бірлескен жұмыс

 

Тәрбие жұмысының  мақсаты:

 • Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес оқу-тәрбие жүйесі білім берудің барлық деңгейлерінде бірыңғай идеологиялық және құндылықтар тәсілдеріне құрылады. Тәрбие жұмыстары барлық ынталы тараптар: отбасы, білім беру ұйымдары, қоғамның кең ауқымда қатысуымен кешенді түрде жұмыс жүргізу;

 

 • Білім мазмұнын жаңарту жағдайында балалар мен оқушы жастарды тәрбиелеудің идеологиясы мен стратегиясын анықтау;

 

 • Қазақстан Республикасының азаматтары және патриоттары ретінде қалыптасуы мен өзін-өздері танытуларына, әлеуметтенуіне, болашақ мамандық иесі болып, кәсіби, интеллектуалды және әлеуметтік шығармашылыққа жетуіне оңтайлы жағдай жасау;

 

 • Адами капиталдың сапасын жақсарту мақсатында жастар патриотизм тәрбиелеуге және мұғалімдердің сана-сезімін жаңғыртуға аса мән береді.

 

Тәрбие жұмысының  міндеттері:

 1. Жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат пен патриоттың қалыптасуына; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға; балалар мен жастардың құқықтық санасының өсуіне, оның балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуына ықпал ету;
 2. Тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және дәстүрлерімен келісілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыруға ықпал ету;
 3. Тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету;
 4. Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысын, психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін күшейтуге, бала тәрбиесі үшін олардың жауапкершілігін арттыруға ықпал ету;
 5. Тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби қалыптасуы мен өзін-өзі іске асыруына саналы қарым-қатынас қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту, сондай-ақ эволюция идеяларын қабылдау қабілетіне және оны күнделікті өмірде басшылыққа алуына ықпал ету;
 6. Әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету;
 7. Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнерде және болмыста эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту;
 8. Салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату;
 9. Балалар мен жастардың бойында Қазақстанға сырттан енуші этнодіни экстремизм мен түрлі радикалды ағымдарға қарсы әрекет ете алатын дағдылар қалыптастыру;
 10. Патриотизм кіндік қаның тамған жеріңе, өскен аулыңа, қала мен өңіріңе, яғни туған  жерге деген сүйіспеншіліктен басталады. Туған жерге, оның мәдениетіне, салт-дәстүріне айрықша іңкәрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің маңызды көріністерінің бірі, ұлт ететін мәдени-генетикалық кодтың негізі.

 

Күтілетін нәтижелер:

Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздері:

 • Қазақстанда жеке тұлға іс-әрекетінің дұрыс уәждемелік-құндылықты аясын; Білім алушы жастарда қазақстандық патриотизмды, азаматтық өзіндік санасын, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті, толеранттылық және рухани-адамгершілік қасиеттерді қалыптастырудың артып отырған деңгейін;
 • Жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар арқылы мәдениет негіздерін, ана тілі мен мемлекеттік тілге және этномәдениетке құрметі;
 • Рухани дамыған және жоғары адамгершілікті тұлға қалыптастыруда білім беру мазмұнының тәрбиелік әлеуетін күшейтуді;
 • Бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін арттыруды, қамқоршылық кеңестерінің рөлін көтеруді;
 • Білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құру, тұлғаның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамытуын;
 • Тұлғаның дамыған экономикалық ойын және кәсіби қалыптасуға саналы қарым-қатынасын қалыптастыруды;
 • Табиғатты сақтауда белсенді азаматтық ұстанымын; экологиялық сауаттылығы мен мәдениетінің жоғары деңгейін;
 • Табысты әлеуметтенуді, өздігімен білім алу мен өзін-өзі жүзеге асыруды, отбасы институтының өзін-өзі дамытуы мен өзін-өзі тәрбиелеуін нығайтуға саналы түрде қатысуын қамтамасыз етуі тиіс.
 • Тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерінің жалпы векторы үйлесімді, жан-жақты дамыған, рухани-адамгершілік қасиеттері бар, таңдау жасау жағдайында өздігімен шешім қабылдауға даяр, ынтымақтастыққа және мәдениетаралық қарым-қатынасқа қабілетті, елінің тағдыры үшін жауапкершілік сезімі бар, «Қазақстан-2050» Стратегиясының басты мақсаты − Мәңгілік Ел болу жолындағы ұлы істерге белсенді қатысатын адам қалыптастыруға бағытталған.

 

 

ТӘРБИЕНІҢ  БАСЫМ  БАҒЫТТАРЫ:

 

Тәрбие жұмысының негізін жалпыадамзаттық құндылықтар (сенім, ақиқат, әсемдік, бостандық, қайырымдылық, жақсылық, этникалық мәдениет, салт-дәстүр) құрайды.

      махаббат, және т. б.)және ұлттық құндылықтар – (тәуелсіздік, патриотизм, толеранттылық, ана тілі, заңға бағынушылық,

1.Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтыққа тәрбиелеу, құқықтық тәрбие;

2.Рухани-танымдық тәрбие;

3.Ұлттық тәрбие;

4.Отбасылық тәрбие;

5.Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие;

6.Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие;

7.Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу;

8.Дене тәрбиесі, салауатты өмір салтын қалыптастыру.

Білім алушылардың функционалдық сауаттылықтары мен әмбебап құзырлылықтарын қалыптастыруға қол жеткізетін бағыттардың бірі – құндылыққа негізделген оқыту мен тәрбие бағдарламасы (одан әрі – Бағдарлама).

Бағдарламаның шешуші идеясы оқу-тәрбие процесін білім алушыларды ұлттық құндылықтар негізіндегі жалпыадамгершілік  құндылықтарға баулуға бағыттау. 

 

 

1.1.Мектепішілік тәрбие жұмысының әдістемелік тақырыбы:

 1. Ұлттық рухы биік, адамгершілігі жоғары, салауатты өмір салтын ұстанатын, елінің өткенін құрмет тұтып, ертеңіне өз үлесін қосуды парызым деп білетін жан-жақты білімді, қабілетті, жаңашыл тұлға қалыптастыру;

 

р/с

Тәрбие жұмысының атауы

Аяқтау нысаны

Жауаптылар

Орындау мерзімі

 

I. Тәрбиені нормативтік құқықтық қамтамасыз ету

1.1

Тәрбие жұмысының қызметін регламенттейтін нормативтік құжаттаманы зерделеу

Нормативтік-құқықтық база

ДТІЖО

тамыз

1.2

Мектептегітәрбие жұмысының қызметі бойынша нормативтік-құқықтық база әдістемелік сағаты

Хаттама

ДТІЖО

02.09.2022ж.

 

 

 

 

II. Ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету

2.1

Тәрбие жұмысының 2022-2023оқу жылына арналған жоспарын жасау және бекіту

Бекітілген жұмыс жоспары

ДТІЖО

тамыз

2.2

Тәрбие жұмысының жоспарын құру бойынша сынып жетекшілеріне кеңес беру

Топтағы жұмыс жоспары

ДТІЖО

31.08-4.09.2022ж.

2.3

Тәрбие жұмысы бойынша құжаттаманы жүргізу

Сынып жетекшінің құжаттамасы

ДТІЖО

Сынып жетекшілер

Жыл бойы

2.4

Сыныптыңәлеуметтік картасын жасау

Әлеуметтік карта

ДТІЖО

Әлеуметтік педагог

6-11.09.2022ж.

2.5

«Тәуекел тобындағылармен»сауалнама жүргізу

Сауалнама талдауы

ДТІЖО

Мектеп психологы

13-18.09.2022ж.

2.6

Сынып жетекшілерінің әдістемелік бірлестігінсайлау

Хаттама

ДОІЖО

ДТІЖО

Жоспар сәйкес

2.7

Қамқоршылық кеңестің құрамын бекіту

Хаттама

Қамқоршылықкеңес төрағасы

Жоспар сәйкес

III. Іске асыру механизмдері: тәрбиенің басым бағыттары бойынша іс-шаралар

 

1. БАҒЫТЫ: ЖАҢА ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ МЕН АЗАМАТТЫҚТЫ ТӘРБИЕЛЕУ, ҚҰҚЫҚТЫҚ-ТӘРБИЕ


Мақсаты: патриот пен азаматтың Отанға ұтымды және эмоционалды қатынасы, мемлекеттің және қоғамның заңдарын ұғыну мен сақтау, саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңсыздыққа қарсы тұру, баланың және жасөспірім ортасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы тұруға дайын ұлтжанды азамат қалыптастыру.

 

 

 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай   1 қыркүйек –Білім күніне арналған «Кел, балалар, оқылық!»  алғашқы қоңырау  салтанатты іс-шарасын және «Тәуелсіздік жетістіктері» тақырыбында бірыңғай тәрбие сағаттарын өткізу

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

АӘД мұғалімі

Үйірме,сынып жетекшілері

1 қыркүйек

2022ж.

1.1

 «Абайлаңыз, балалар!»акциясы. (жеке жоспар)

«Құқықтық сауаттылық»декадасы. (жеке жоспар)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Педагог-психолог

Әлеуметтік педагог

Аға тәлімгер

Мектеп инспекторы

Қыркүйек

3,4 – апта

1.2

 «Адал ұрпақ» клубы, оқушылардың

«Өзін-өзі басқару» ұйымдары:

 • «Жас Ұлан» ұйымы;
 • Мектеп Парламенті;
 • «Жас сарбаз» сыныбы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау.

ДТІЖО

Аға тәлімгер

АӘД мұғалімі

Қазан

2-апта

1.2

 «Психологиялық  денсаулық»  апталық  өткізу:

-психодиагностика, түзету-дамыту, психологиялық ағарту жұмыстарын ұйымдастыру.

-жеке және топтық психологиялық кеңестер ұсыну;

- өмір сүру қауіпсіздігіне бағыттау, өмірді бағалауға деген қарым-қатынасқа байланысты тренингтер

Мәлімет

 

 

Педагог –психологтарӘлеуметтік педагог

Педагог-психолог

Медбике

Сынып жетекшілер

 

 

Қазан

2-3 апта

1.4

 «Тәуелсіздік-орындалған арман. Қазақстан жолы»

/ «30 үздік сынып жетекші», «30 үздік көшбасшы», «30 үздік спортшыны» марапаттау /

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

 

Желтоқсан

1-2-апта

1.5

 «Құқықтық сауаттылық» декадасы. (жеке жоспар)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Педагог психолог

Әлеуметтік педагог

Аға тәлімгер

Мектеп инспекторы

Қаңтар

2-3 апта

1.6

 «Ауғанның от жалыны» ауған соғысы ардагерлерімен кездесу

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

АӘД мұғалімі

Ақпан

2-3 апта

1.7

«Мемлекеттік қызмет – елдің мүддесіне адал еңбек»

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Наурыз

2-3 апта

1.8

 «Бала еңбегін қанауға қарсы -12 күн»  (жеке жоспар)

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Ұйымдастырушы педагог

Мектеп инспекторы

Сәуір

1-2 апта

1.9

Қалалық «Жас сарбаздар  шеруі» сайысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

АӘД мұғалім

Аға тәлімгер

Сынып жетекшілер

Мамыр

1-апта

1.9

Ұлы отан соғысындағы Жеңістің 77 жылдығы

«Ұлы Жеңіске мәңгілік тағзым!»

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Мамыр

2- апта

1.10

«Кездесулер алаңы» жеңімпаздармен кездесулер өткізу, мектептің жетістікке жеткен ұстаздар мен оқушылардың жеңіс жолын таным сәттерін ұйымдастыру

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Сынып жетекшілер

Әлеуметтік педагог

Маусым

1.10

«Қылмыссыз жаз!» бағытында рейдтер мен түсіндірме жұмыстары

Маусым

                                                                                           

                                                                                                 2.БАҒЫТЫ: РУХАНИ-ТАНЫМДЫҚ ТӘРБИЕ

Мақсаты: адамның рухани, моральдық-этикалық қағидаттарын, оның адамгершілік құндылықтарына және қазақстандық қоғамның әдет-ғұрыптарына сәйкес келетін рухани-адамгершілік қасиеттері мен көзқарастарын жандандыру туралы «Рухани жаңғырудың» құндылық негіздерін терең түсінуді қалыптастыру.

2.1

 «Адамдарға қуаныш сыйла!»қайырымдылық акциясы . (жеке жоспар)

 

Акция қамқоршылық кеңес отырысында есеп беру,әлеуметтік желіде жариялау

ДТІЖО

Әлеуметтік педагог

Мектеп психологы

Аға тәлімгер

Қыркүйек

5-апта

2.2

«Оқырман мектеп-оқырман отбасы»акциясын жариялау20 минуттық кітап оқу ұйымдастыру( мектепте және отбасында)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Кітапханашы

Сынып жетекшілер

Аға тәлімгер

Қазан

1-2 апта

1қазан-Қарттар күні

"Өмірдің күзі жылы болсын".Еңбек ардагерлеріне құрмет көрсету және құттықтау.

2.3

Қазақтың лирик ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл толуына орай қалалық жас ақындар  шығармашылық кеші

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Тәрбие орталығы

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

 Қараша

3-апта

2.4

«Адамзаттың ұлы ұстаздары» тақырыбында викториналық сайыс

( Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Тәрбие орталығы

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

Желтоқсан

3-апта

2.5

«Ақылды волонтерлік»жүйесі негізінде оқушыларды  әлеуметтік еріктілер жобасына тарту

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Әлеуметтік педагог

Аға тәлімгер

 Қаңтар

3-апта

2.6

Қазақтың лирик ақыны Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл толуына орай қалалық  мәнерлеп оқу сайысы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Кітапханашы

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

Ақпан

2-апта

2.7

1 наурыз Алғыс айту күні«Алғыс – бұл ...»

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Тәрбие орталығы

Сынып жетекшілер

Наурыз

3-апта

2.8

23 сәуір - дүниежүзілік кітаптар күні

«Қазақ тіліндегі 100 жаңа кітап»  тақырыбында дөңгелек үстел

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Тәрбие орталығы

Кітапханшы

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

 Сәуір

3-апта

2.9

«Халықтың ерлігі ғасырлар бойы өмір сүреді!» акциясы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

АӘД жетекшісі

Аға тәлімгер

 

Мамыр

2 –апта

2.10

«Бақытты балалық!»

балалар күніне акция жариялау. (жеке жоспар)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Әлеуметтік педагог

Мектеп психологы

Сынып жетекшілер

Маусым

 

                                                                                                             3.БАҒЫТЫ: ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ.

Мақсаты: тұлғаны жалпы адамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағыттау, туған және мемлекеттік тілге, қазақ халқының мәдениетіне, этносына және Қазақстан Республикасындағы этникалық топтарға құрмет көрсету.

3.1

Ұлттық өнер бағытында оқушы қызығушылығымен үйірме жұмыстарын ұйымдастыру «Домбыра – ұлт бейнесі» жүйесін құру, насихаттау

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Үйірме жетекшілер

Музыка пәнінің мұғалімі

Қыркүйек

2-апта

3.2

«Тарих мұрасы», «Өз жеріңді таны», «Табиғатым – тал бесігім»тақырыбында ғылыми жобалар конкурсы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

ДБІЖО

Тарих-география пән бірлестігі

 Қазан

2,3-апта

3.3

15 қараша – Ұлттық валюта күні «Ұлттық валюта – экономика тірегі» экономикалық ақпараттық мәліметтер

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Физика пән бірлестігі

 

 Қараша

3-апта

3.4

«Мәңгілік елдің мызғымас 7 негізі»тарихи экскурсия

(Жеке жоспар)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Тарих пәні мұғалімдері

Сынып жетекшілер

Желтоқсан

1,2-апта

3.5

Қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы Жамбыл Жабаевтың туғанына 175 жыл толуына орай қалалық мәнерлеп оқу сайысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Кітапханшы

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

 Қаңтар

3-апта

3.6

«Ұмыт бола бастаған ұлттық тағамдар» челлендж

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

              Пән бірлестіктері

Ақпан

3-апта

3.7

 «Ұлы  күні Ұлыстың,басы болсын ырыстың!»Наурыз мейрамы. Мерекенің тарихы мен дәстүрлері

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Пәндер бірлестігі

Үйірме жетекшілері

Наурыз

4-апта

3.8

«Әкелер күні»халықаралық мерекесі шеңберінде «Менің әкем – жақсы адам» эссе байқауы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

 Сәуір

4-апта

3.8

«Толлеранттылыққа 20 қадам», «Толлеранттылық мұғалім» »тақырыбында тренинг өткізу.

(діни экстремизм )

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

КарГУ- мен бірлескен жоспар

 

Сәуір

4-апта

3.9

«Туған өлке тарихы».Өлкенің мәдени-тарихи орындарына экскурсия жасау

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тарих-география пән бірлестігі

Сынып жетекшілері

Мамыр

3 –апта

3.10

ҚР Рәміздер күнін атап өту

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО, АӘД мұғалімі

Аға тәлімгер

Сынып жетекшілер

Мектеп парламенті

Маусым

 

                                                                                                          4.БАҒЫТЫ: ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕ.

Мақсаты: ата-аналарды тәрбиелеу, олардың психологиялықпедагогикалық біліктілігін көтеру және балаларды тәрбиелеу бойынша жауапкершіліктерін арттыру.

4.1

«Ұлағат»ата-аналар мектебінің жұмыстарын жүргізу:

 1. Аналар мектебі
 2. Әкелер мектебі
 3. Әжелер кеңесі
 4. Аталар кеңесі
 5. Қыздар клубы
 6. Ұлдар клубы

Жалпы ата-аналар жиналысы

Хаттама,әлеуметтік желіде жариялау

 

ДТІЖО

Тәрбие орталығы

Ата-аналар кеңесінің төрағасы

 

Қыркүйек

3-апта

Хаттама

4.2

Ашық есік күні

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тәрбие орталығы

Ата-аналар кең.төрағасы

Мектеп парламенті

 Қазан

3,4-апта

«Ұлағат»ата-аналар университетінің лекциялар желісі

4.3

 «Білім сапасын бірге көтеру тетіктері»коучингі

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДОІЖО

ДТІЖО

Мектеп парламенті

«Ұлағат» ата-аналар мектебі

 Қараша

2-апта

4.4

 «Тәуелсіз елдің бақытты отбасы» байқауы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тәрбие орталығы

Эстетика пән бірлестігі

 

Желтоқсан

3-апта

4.5.

 «Әкеңнің төріне сенбе, еткен еңбегіне сен» /әкелер мектебі/

 

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тәрбие орталығы

Ата-аналар кең.төрағасы

Мектеп парламенті

 Қаңтар

4-апта

4.6

 «Жанұя – бақытты планета»отбасылық шығармашылық шеберхананасы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тәрбие орталығы

Эстетика пән бірлестігі

Ақпан

3-апта

4.7

8 наурыз-Халықаралық әйелдер күніне орай

 «Әлем бесігін тербететін жан-АНА»

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

  Наурыз

2,3-апта

4.8

15 мамыр – халықаралық отбасы күні

«Отбасыммен өткізген қуанышты сәттер»

бейнетүсірілім  байқауы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Ата-аналар кеңесі

Сынып жетекшілер

ДОІЖО

Мамыр

4- апта

Жалпы ата-аналардың қорытынды жиналысы

4.9

 «Қамқоршылық» кеңесімен кездесу

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Мектеп әкімшілігі

Тәрбие орталығы

Маусым

«Жазғы демалыс» балалардың жазғы демалысын тиімді ұйымдастыру

                                                           5.БАҒЫТЫ: ЕҢБЕК, ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТӘРБИЕ.

Мақсаты:кәсіби өзін-өзі анықтауға, адамның экономикалық ой-өрісін және экологиялық мәдениетін дамытуға деген саналы қатынасты қалыптастыру.

5.1

Семей ядролық полигонының жабылуына 30 жыл толуына орай «Қауіпсіз экология әлемі»акциясы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Химия және биология пән бірлестігі

 Қыркүйек

4-апта

5.2

Қалалық «Мен кәсіптер әлемінде» әдеби байқауы (эссе)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

 

 Қазан

4-апта

5.3

  «ХХІ ғасыр менеджері» шеберлік сағаттары

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

 

 Қараша

3-апта

5.4

 «Мамандық: кеше, бүгін, ертең» презентациялар байқауы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

ДБІЖО

9 -11сынып жетекшілері

Желтоқсан

4-апта

5.5

«Ұлы өнертапқыштыққа алғашқы қадам»

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Физика-информатика пән бірлестігі

 Қаңтар

4-апта

5.6

«Жарнама жасау өнері»байқауы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Физика-информатика пән бірлестігі

Ақпан

4-апта

5.7

«Тұрмыстық қалдықтардың екінші өмірі»атты виртуалды қолөнер байқауын ұйымдастыру

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тәрбие орталығы

Химия-биология пән бірлестігі

 

Наурыз

3-апта

5.7

«Кәсіби таңдауым- өмірлік қалауым»

 жоғарғы, арнаулы кәсіптік білім оқу орындарының мамандарымен кездесу (жеке жоспар)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

ДБІЖО

Эстетика пән бірлестігі

Наурыз

3-апта

5.8

«Қоқысты қайта өңдеу мүмкін бе?» танымдық сабақ

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Химия-биология пән бірлестігі

Сынып жетекшілері

 Сәуір

2-апта

5.9

«Көңілді шеберлер» қалалық акция, шеберлік сағаттар, онлайн көрме(жеке жоспар)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

Сынып жетекшілер

Мамыр

2 -апта

5.9

 «Экологиялық сағат» акция

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Химия-биология пән бірлестігі

 

Мамыр

2,3- апта

5.10

«Жазғы тоқсан» мектепті жасылдандыру үшін«Жасыл жасақ» топтарының жұмысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Химия-биология пән бірлестігі

Сынып жетекшілері

Маусым

                                                                    6.БАҒЫТЫ: КӨПМӘДЕНИЕТТІ ЖӘНЕ КӨРКЕМ-ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕ.

Мақсаты:жалпы мәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның тәрбиеге дайындығын дамыту, меңгеру, өнердегі эстетикалық нысандардың бағасы, білім беру ұйымдарында көпмәдениетті ортаны құру.

6.1

Мектептегі көп мәдениетті тәрбие басқа мәдениеттердің, ұлттардың, діни сенім және т. б. өкілдеріне толерантты көзқарасты қалыптастыру бағытында  Қазақстан халқы Ассамблеясымен және этномәдени орталықтармен ынтымақтастық жобасы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Ұйымдастырушы педагог

Қазақ тілі мен әдебиеті пән бірлестігі

Қыркүйек

 

 

 

 

 

6.1

Қалалық «Театр – ғажайып әлемі» байқауына қатысу

Қатысу

Қыркүйек,4-апта

6.2

Дина Нұрпейісованың 160 жыл мерейтойына орай «Даламды күймен тербедім» тақырыбында  презентациялар жариялау

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тәрбие орталығы

Эстетика пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

 

Қазан

1,2-апта

6.2

Ұстаз! Сіздің алдыңызда ....Ұстаздар күніне арналған салтанатты концерт өткізу

6.3

Танымал адамдармен, өнер қайраткерлерімен кездесулер ұйымдастыру

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

Қараша

4-апта

6.4

«Ертегілер әлемі» сахналық қойылымдар

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

 

Аға тәлімгер

1-4 сынып жетекшілері

Желтоқсан

5-апта

6.5

Танымал адамдармен, өнер қайраткерлерімен кездесу

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Тәрбие орталығы

Үйірме жетекшілері

Сынып жетекшілер

Қаңтар

 

6.6

Қазақтың әйгілі күйші-композиторы, Қазақстанның халық әртісі Дина Нұрпейісованың туғанына:

160 жыл толуынаорай қалалық «Даламды күймен тербедім» тақырыбында домбырашылар челленджі

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тәрбие орталығы

Эстетика пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

 

Ақпан

4-апта

6.7

«Сымбат, талғам, киіну, сұлулық, кескін-келбет тәрбиесі»

Танымдық кеш  

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

Тәрбие орталығы

Наурыз

4-апта

6.8

"Жұлдызға жол" балалар байқауы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Тәрбие орталығы

Эстетика пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

1-4 сынып жетекшілері

Сәуір

3-апта

6.9

«Халықтар достығы – бейбітшілік жаршысы» концерттік бағдарлама

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

Тәрбие орталығы

Мектеп әкімшілігі

 Мектеп ұжымы

Мамыр

1-апта

6.9

«Сыңғырла, соңғы қоңырау-2023»

«Қош бол,алтын ұя, мектебім»

(мектеп түлектерінің аттестат алу кеші

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Мамыр

4-апта

6.10

«Тәуелсіздік үні»тақырыбында домбыра пати өткізу

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Эстетика пән бірлестігі

Үйірме жетекшілері

Ұйымдастырушы педагог

Маусым

7.БАҒЫТЫ: Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу.

Мақсаты: әр адамның интеллектуалды мүмкіндіктерін, көшбасшылық қабілеті мен дарындылығын, сондай-ақ ақпараттық мәдениетінің дамуын қамтамасыз ететін мотивациялық кеңістікті қалыптастыру.

7.1

 «Ұшқыр ой алаңы»-  оқушылардың пікірталас алаңы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

 

Қыркүйек

4-апта

7.2

Қалалық  «Осы заманғы  жастар түсінігіндегі құндылықтар» дебат алаңы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

 

Қазан

2-апта

7.2

Киберқауіпсіздік, кибергигиена, кибермәдениетмәселелері бойынша мектепте оқыту семинарларын ұйымдастыру

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Педагог-психолог

Сынып жетекшілер

Қазан

3-апта

 

7.3

«Жасөспірімдердің интернеттегі мінез құлқы және қарымқатынасы»дебат

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

 

Қараша

2-апта

7.3

 «Ұшқыр ой алаңы»-  оқушылардың пікірталас алаңы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

 

 

Қараша

3-апта

7.4

«Қазақстан мәңгілік жері – Ұлы Дала Елі» үш тілде пікірталас

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

Ұйымдастырушы педагог

 

Желтоқсан

4-апта

7.5

Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, Алаш қозғалысының жетекшісі, публицист, ғалым, аудармашы Әлихан Бөкейханның туғанына 155 жыл толуына орай қалалық  пікірталас 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

Ұйымдастырушы педагог

Тарих-география пән бірлестігі

 

Қаңтар

3-апта

7.5

«Сөз қадірі – өз қадірің»

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

Ұйымдастырушы педагог

Наурыз

4-апта

7.6

«Үш тілділік – заман талабы» пікір сайыс алаңы

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

Ұйымдастырушы педагог

 

Сәуір

3-апта

7.7

«Көшбасшы» дебаттық қозғалыстың қалалық қорытынды нәтижесі/ойыны

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

Ұйымдастырушы педагог

Дебат қозғалысының фракциясы

Мамыр

2- апта

7.8

 «Ақпараттық қауіпсіздік:кибермәдениет, кибергигиена» тақырыбында пікірсайыс

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

Қосымша білім беру педагогы

Ұйымдастырушы педагог

Педагог-психолог

 

Маусым

                                                                             8.БАҒЫТЫ: ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ, САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ.

Мақсаты:салауатты өмір салты дағдыларын табысты қалыптастыру, дене және психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтай білу үшін кеңістік құру.

8.1

Дүниежүзілік «Денсаулық күнін» атап өту

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Ұйымдастырушы педагог,Аға тәлімгер,

Медбике, Дене тәрб.пән бірлестігі

 Қыркүйек

2-апта

8.2

 «Ұлттық ойын- ұлт қазынасы»ой дамыту ойындары, спорттықжарыстар

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

 

 

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

 

Қазан

2,3-апта

8.3

Репродуктивті денсаулық, нашақорлықтың, маскүнемдік пен темекі тартудың, АҚТҚ алдын алу және салауатты өмір салты бойынша семинар-тренингтер  ұйымдастыру

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Химия-биология пән бірлестігі

Медбике

 

Қараша

4-апта

8.4

 «Жеңісімді Тәуелсіздікке арнаймыз!»

(Үздік 30 спортшыны анықтау)

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

Спорт және салауатты өмір салты фракциясы

Желтоқсан

5-апта

8.5

 «Қызықты қыс» отбасылық спорттық жарыс

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

 

Қаңтар

1-апта

8.6

 «Белсенді өмір - жүз жастық ғұмыр!»спорттық жарыстар

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән бірлестігі

Спорт және салауатты өмір салты фракциясы

 

Ақпан

4-апта

8.7

 Дүниежүзілік туберкулезбен күрес күніне орай «Ауырмаймын десең...»

 

Бюллетень сайысы

ДТІЖО

Медбике

Наурыз

4-апта

8.8

«Тиімді әрі пайдалы тамақтану негізі»қойылымдар байқауы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер, Медбике

Әлеуметтік педагог

Сәуір

4-апта

8.9

«Судағы қауіпсіздік ережесі мен жүріс-тұрыс қағидалары»

 

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Медбике

Спорт және салауатты өмір салты фракциясы

Мамыр

3,4 -апта

Қалалық спорттық лигалар сайысының қорытындысы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

8.10

 

«Дұрыс тамақтану – таза салмақ – денсаулық кепілі»оқушының ізденіс жұмыстарының байқауы

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Аға тәлімгер

Әлеуметтік педагог

Медбике

Спорт және салауатты өмір салты фракциясы

Маусым

8.10

Спорттық үйірмелердің есеп беруі

Мәлімет,сараптама, әлеуметтік желіде  жариялау

ДТІЖО

Дене тәрбиесі пән мұғалімдері

Маусым

           

 

 

Директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары:                                            Ж.Б. Тлеубаев