Қарағанды облысы білім басқармасының Қарағанды…
"№27 ЖББМ" КММ

Қазақ тілін үйренеміз

Ерте
рано
Сұрақ-жауап
Барлық жауаптар: 79
Жаңа сұрақтар: 1

№27 ЖББОМ ТӘРБИЕ ЖҰМЫСЫ

2020-2021 оқу жылына арналған тәрбие жұмысының жоспары.

Тәрбие жұмысының мақсаты:

Оқушы тұлғасының дамуы, өзін-өзі дамытуы және өзін-өзі іске асыруға оңтайлы жағдай жасай отырып, отансүйгіш, білімді, денсаулығы мықты, жауапты және жігерлі, инновациялық экономика жағдайында табысты жұмыс істейтін, Қазақстан халқының жалпы адамзаттық құндылықтары мен мәдениетін, толерантты, әлемге танымал және қадірлі «Мәңгілік ел» идеясын өз бойына сіңірген тұлға тәрбиелеу.                      Міндеттері:

 • жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азамат пен патриоттың қалыптасуына; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға; балалар мен жастардың құқықтық санасының өсуіне, оның балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылық көріністеріне қарсы тұруға дайын болуына ықпал ету, мектепішілік өзін-өзі басқарудың іс-әрекетін, көшбасшылықты, «Шаңырақ» және «Жас ұлан» ББЖҰ мектепішілік қоғамдастықтардың іс-әрекетін дамыту.
 • тұлғаның рухани-адамгершілік және этикалық принциптерін, оның қазақстандық қоғам өмірінің нормалары және дәстүрлерімен келісілген моральдық қасиеттері мен мақсаттарын қалыптастыруға ықпал ету.
 • тұлғаның жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға бағдарлануына, ана тілі мен қазақ халқының, Қазақстан Республикасында тұратын этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуіне ықпал ету.
 • бала тұлғасын қалыптастыруда ата-аналардың ағарту жұмысын, психологиялық-педагогикалық құзыреттіліктерін күшейтуге, бала тәрбиесі үшін олардың жауапкершілігін арттыруға ықпал ету.
 • тұлғаның еңбек дағдыларын, экономикалық ойлауы мен кәсіби қалыптасуы мен өзін-өзі іске асыруына саналы қарым-қатынас қалыптастыру, экологиялық мәдениетін дамыту, сондай-ақ коэволюция идеяларын қабылдау қабілетіне және оны күнделікті өмірде басшылыққа алуына ықпал ету.
 • әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндіктерін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік қалыптастыру, оның ақпараттық мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету.
 • білім беру ұйымдарында көпмәдениетті орта құруға ықпал ету, жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның өнерде және болмыста эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.
 • салауатты өмір салты дағдыларын тиімді меңгеру, дене дамуы мен психологиялық денсаулықты сақтау, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.
 • оқушыларға тәрбие беру үшін оқушылардың, педагогикалық ұжымныңғ ата-аналардың және жергілікті қоғамдастық пен жұртшылықтың күшін біріктіру.
 • оқушыларды қоғамға қызмет ету бағдарламасына жұмылдыру.

Тәрбие жұмысының бағыттары

 • Қазақстандық патриотизм және азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие
  Мақсаты:
  жаңа демократиялық қоғамда өмір сүруге қабілетті азаматты және патриотты; тұлғаның саяси, құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін; балалар мен жастардың құқықтық санасын, оларда балалар мен жастар ортасындағы қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа қарсы тұру даярлығын қалыптастыру.
  Бағалау критерийлері:
  Отанға, мемлекеттік құрылысқа, мемлекеттік саясатқа, мемлекеттік идеологияға;ҚР Конституциясы мен заңнамасына, мемлекеттік рәміздерге (елтаңба,әнұран, ту), құқықтық тәртіпке; елдегі ұлтаралық және конфессияаралық келісімге, халықтар достығына;өз елінің экономикалық және әлеуметтік-мәдени даму саласындағы жетістіктеріне;басқа адамның құндылықтарына, құқықтары мен бостандығына;өз өлкесінің (ауыл, қала, шағын аудан) табиғатына, мәдени-тарихи өміріне;құқықтық білімге, заңдылық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүрістұрысына;заң талаптарына, құқықтары мен міндеттеріне;әлеуметтік құндылықтарға құрметпен қарау, мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту.
 • Рухани-адамгершілік тәрбие
  Мақсаты: тұлғаның қазақстандық қоғам өмірінің жалпыадамзаттық
  құндылықтарымен, нормаларымен және дәстүрлерімен келісілген рухани адамгершілік және этикалық ұстанымдарын, моральдық қасиеттерін және көзқарастарын қалыптастыру.
  Бағалау критерийлері :мораль мен этиканың көпшілік мақұлдаған нормаларына;өзінің қасиетіне, арына және парызына;ішкі бостандығына және адамгершілік шешім қабылдауына;өзінің және өзге де халықтардың мәдениетіне, дәстүріне, әдет ғұрпына;
  діни құндылықтарға;ой, сөз және іс бірлігіне; өзінің мінез-құлқын жетілдіруге; ар-ұжданымен орындалған қылықтарға; түрлі мәдениет пен нанымның бірлігіне; адамдарға риясыз қызмет етуіне; өз ата-анасына, Отан, қоғам алдындағы парызына адамгершілік сезім білдіру.
 • Ұлттық тәрбие
  Мақсаты: тұлғаны ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға бағдарлау, ана тілін және мемлекеттік тілді, қазақ халқының, Қазақстан Республикасындағы этностар мен этникалық топтардың мәдениетін құрметтеуге тәрбиелеу.
  Бағалау критерийлері: этникалық өзіндік санаға, этникалық сәйкестікке;  мемлекеттік тілді және ана тілін меңгеруіне; өз халқының мәдени мұрасына; қазақ халқының және өз халқының дәстүрлері мен әдет-ғұрпына; Қазақстанның этномәдениетіне; этносаралық бейбітшілік пен келісімге мақтаныш сезім және жауапкершілік таныту.
 • Отбасы тәрбиесі
  Мақсаты: ата-аналарды оқыту, бала тәрбиесінде олардың психологиялық педагогикалық құзыреттіліктерін және жауапкершіліктерін арттыру.
  Бағалау критерийлері : этноәлеуметтік рөлдерге; өз отбасына және ұрпақты жалғастыруға; адамгершілік қағидаларын қолдау арқылы отбасы және неке құндылықтарына құрметпен, ұқыпты қарау.
 • Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие
  Мақсаты: тұлғаның өзін кәсіби анықтауына саналы қарым-қатынасын
  қалыптастыру, экономикалық ойлауын және экологиялық мәдениетін дамыту.
  Бағалау критерийлері: экологиялық даму саласында мемлекеттік саясатқа, атап айтқанда «Жасыл экономика» бағдарламасына; экологиялық сауаттылыққа, табиғатқа, қоршаған адамдарға және өзіне; «адам-қоғам-табиғат» жүйесіне;  табиғатты пайдалану және қоршаған ортаны қорғау саласындағы әр түрлі қызметке; кәсіби білім мен өнімді еңбекке; нарықтық экономика заңдарына құнтты және позитивті көзқарас қалыптастыру; экологиялық қауіпсіздік тәртібінің нормаларын сақтауға; еңбек қызметінде мақсатқа қол жеткізуге; мамандық таңдауына; үздіксіз білім негізінде кәсіби жинақылыққа саналы қатынас таныту.
 • Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие
  Мақсаты: б
  ілім беру ұйымдарының білім беру кеңістігін тұлғаның өзін-өзі сәйкестендіруінің көпмәдениетті ортасы ретінде құру, тұлғаның қоғамдағы жалпымәдени мінез-құлық дағдыларын қалыптастыру, оның өнердегі және болмыстағы эстетикалық нысандарды қабылдау, меңгеру және бағалау әзірлігін дамыту.
  Бағалау критерийлері: толеранттылық және ғаламдық пікір; көпмәдениеттілік және көптілділікті;  мәдениетаралық әрекет; мемлекеттік тілді, орыс, ағылшын және өзге тілдерді білу; қоғамда және қоғамдық орындардағы жалпыға ортақ мінез-құлық нормаларын; қарым-қатынас мәдениетін; эстетикалық мұраттарға, көркемөнер құндылықтарына; шығармашылық ой мен қиялға, шығармашылық қызметті қалыптастыруға қызығушылық, ұмтылыс таныту.
 • Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі
  Мақсаты:
  әрбір тұлғаның зияткерлік мүмкіндігін, көшбасшылық қасиеттерін және дарындылығын дамытуды қамтамасыз ететін уәждемелік кеңістік құру.
  Бағалау критерийлері: өмір бойы білім алуына; өздігімен білім алуы және алған ақпаратты пайдалану біліктілігіне; сыни тұрғыдан ойлау, талдау және алған ақпаратты тиімді пайдалану қабілетіне; зерттеушілік және жобалық қызмет біліктерін, инновацияға қабілеттілікті меңгеруіне; пікірталас жүргізу дағдыларына; жасампаз қызметке; топтағы жұмысқа, корпоративтік рухты нығайтуға;
  ақпараттың түрлі дереккөздеріне; қажетті ақпарат алу арналары мен іздестіру жолдарына; өз қызметінің түрлі салаларынан алынған ақпаратқа; Интернет-қауымдастығына қосылу дәрежесіне; Интернеттегі девиантты мінез-құлыққа қарсылық білдіру; ақпарат дереккөздерін таңдау және талдау жасау, өздігімен іздестіру жолдары мен тәсілдеріне; Интернет-сауаттылық қалыптастыруға;
  ақпараттық қызметте және байланыс жасауда этикалық нормаларға; жоғары ақпараттық мәдениет қалыптастыруға ұмтылу және қызығушылық білдіру.

Денсаулыққа және салауатты өмір салтына құнды қарым-қатынасты қалыптастыру
Мақсаты: с
алауатты өмір салты, дене дамуы және психологиялық денсаулық сақтау дағдыларын, денсаулыққа зиян келтіретін факторларды анықтау біліктілігін ойдағыдай қалыптастыру үшін кеңістік орнату.
Бағалау критерийлері :  денсаулық жағдайының скринингіне; әлеуметтік мақсаттар мен рухани қажеттіліктерге; теріс ықпалдарға қарсы тұрудың тиімді тәсілдерін меңгеруге; табиғи қабілеттерді орынды пайдалануға;  денсаулық сақтауға және нығайтуға, қауіпсіз және жауапты мінезқұлыққа; өмірдегі жаңа жағдайларға сабырлылық; қауіпсіздік және өмір сүру әрекетін қамтамасыз етуге; денсаулық сақтау ортасын құруға тілегі және даярлық білдіруі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қыркүйек

Бағыт  бойынша жұмыс

Іс шаралар

Қатысушылар

Өткізу күні

Жауаптылар

Өткізу нысаны

Нәтижелерді талдау

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

 

Білім сабағы

1-11 сынып

 

 

 

1.09.2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Онлайн-

Сынып сағаты

Ақпарат,

Мониторинг, сабақ әзірлемелері

ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау жөніндегі іс-шаралар

1-11сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Онлайн

Іс-шараларды әзірлеу

"Тәуекел тобындағы" оқушылардың тізімін түзету. Профилактикалық есепте тұрған балалардың пәтерлеріне бару

1-11 сынып

03-10.09.

2020

ЮПТ инспекторы

Әлеуметтік педагог

 

рейды

БТЖ актілері, есеп

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы

1-11 сынып

04.09.2020

Әлеуметтік педагог

Отырыс

Хаттама

«Қарттар күніне» арналған "Қамқорлық" акциясы

1-11 сынып

24.09.-01.10.20

Аға тәлімгер

Акция

Есеп

Оқушыларға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб

Онлайн-әңгіме

Сабақты дамыту

Педагогтарға арналған құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақтар

 

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб

Онлайн дәріс

Сабақты дамыту

Жас Сарбаз " клубының жұмысын ұйымдастыру»

6-8 сынып

02.-19.09. 2020

АӘД оқытушысы Н. Ыбырай 

Жоспарын жасау

 

Жинақтаушы папка

 

 

 

 

 

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

"Мектепке жол"жалпыреспубликалық акциясы.

1-11 сынып

01.08-30.09.2020

Дир.ТІ жөн.орынб

Акция

Есеп

Пәтерлерге бару және педагогикалық еңбек ардагерлеріне құрмет көрсету

8-11 сынып

24.09.-01.10.

2020

Аға тәлімгер

Акция

Ақпарат

"100 кітап" жобасы бойынша жұмысын ұйымдастыру»

1-11 сынып

10.09-30.09.

2020

Ж.Ж.Сагимбекова

Ж.Б.Сердалина

А.Н.Аксеркина

М.Ш.Тоханова

Жоспарын жасау

Ұсынылатын кітаптар тізімін зерттеу

Ақпарат

Діни экстремизмнің алдын алу

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб

Кездесулер, әңгімелесулер, диспуттар

Ақпарат

Қоғамға қызмет ету " бағдарламасының жұмысын ұйымдастыру»

10-11 сынып

14-17 .09

2020

А.В.Буяков

Т.А. Глушко

 

Жоспарын жасау

 

Ақпарат

Ұлттық тәрбие

«Қазақстан халқы тілдері күніне»  арналған іс-шаралар

1-11 сынып

20.09.2020

ӘБ жоспары бойынша

ӘБ жетекшісі

Онлайн сынып сағаттары,Онлайн-конкурстар

Есеп

«Шаңырақ» жобасының жұмысын ұйымдастыру

1-11 сынып

14-30.09.

2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Сыныптарды "шаңырақтарға" біріктіру шаңырақтардың атауын, ұранын, эмблемасын, басшы мен орынбасарын айқындау.

Ақпарат

 

Қазақстанның «100 танымал тұлғасы» жобасын іске асыру

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

 

Кездесулер,

диспуттар

Ақпарат

 

«Туған Елге-Тағзым» жобасының жұмысын ұйымдастыру"

1-11 сынып

10.09-19.09.

2020

Ж.С.Искаков

С.А Петренко

Жұмыс жоспарын құрастыру

Ақпарат

 

Отбасылық тәрбие

Жеңілдікті санаттағы оқушылар контингентін зерттеу, құжаттамамен жұмыс

1-11 сынып

02.09-30.10 2020

Әлеуметтік педагог

Құжаттамамен жұмыс

Жинақтаушы  папка

Сыныптардың әлеуметтік паспорттарын жасау

1-11 сынып

02.- 16.09. 2020

 Сынып жетекшілері

Құжаттамамен жұмыс

Жинақтаушы папка

Қолайсыз отбасылар мен қауіп тобындағы балаларды анықтау

1-11 сынып

02.- 16.09. 2020

Әлеуметтік педагог

Рейдтер, АЖҚ жұмысы

Жинақтаушы папка

«Мектепке жол»акциясы аясында әлеуметтік осал отбасыларға көмек

1-11 сынып

01.08-30.09.2020

Әлеуметтік педагог

Материалдық және әлеуметтік көмек көрсету

Есеп

«Ата-аналарға арналған ақпарат» стендін безендіру

1-11 сынып

02.09.-07.09.

2020

Әлеуметтік педагог

Ақпаратты дайындау

Стенд

Қамқоршылық кеңестің ұйымдастыру отырысы

 

19.09.2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Отырыс

  Хаттамасы

«Әкелер мектебінің»жұмысын ұйымдастыру

1-11 сынып

10.09-19.09.

2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Жоспарын жасау

 

Ақпарат

«Отбасы күні»

1-11 сынып

13.09.2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Онлайн іс-шаралар

Есеп

«Ауылда 2 апта»жобасы бойынша жұмысын ұйымдастыру

1-11сынып

10.09-19.09.

2020

Ж.Ж.Сагимбекова

Жоспарын жасау

Ақпарат

Жалпы мектептішіліката-аналар жиналысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Онлайн-жиналыс

Хаттама

 

Ата-аналарға арналған құқықтық жалпы оқыту

 

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Онлайн-әңгімелесу

сабақты дамыту

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Кабинеттердің жаңа оқу жылына дайындығын тексеру

1-4 сынып

24-28.08.

2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Кабинеттер бойынша рейдтер

Анықтама

Экологиялық тәрбие бойынша сынып сағаттары

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

Онлай-сабақ

әзірлеу

Үйірмелік жұмыспен қамтуды ұйымдастыру, сабақтан тыс уақыттағы жұмыспен қамту мониторингі

1-11 сынып

07.09-25.09. 2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

 

Сабақтан тыс уақытта балалардың жұмыспен қамтылуын бақылау

Үйірме жұмысы бойынша Папка, ақпарат

«Ата-аналар кәсіпорнында 1 күн» жобасының  жұмысын ұйымдастыру

1-11 сынып

10.09-19.09.

2020

С.Ш.Ашкарбекова

Г.Т.Жумагулова

Жоспарын жасау

Ақпарат

Жұмыс жоспарын әзірлеу және мұғалімдер мен оқушыларды "Шеберлер қаласы" бағдарламасына тарту

1-11 сынып

10.09-19.09.

2020

Е.А.Кострыкина

К.К.Калкожа

С.Е.Жунусбеков

Шығармашылық топ құру

Ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Қосымша білім беру үйірмелерінің жұмысын ұйымдастыру

1-8 сынып

02.-15.09.  2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Топтарға жинақтау

Мониторинг есеп

Сынып бұрышын жаңарту

1-11 сынып

02-06.09. 2020

Сынып жетекшілері

 

безендіру

Стенды

«Барлығы билейді-барлық жерде билейді» бағдарламасының жұмысын ұйымдастыру

8-11 сынып

10.09-19.09.

2020

А.С.Гуранская

Ж.Ж.Бөлекбаева

Жоспарын жасау

Ақпарат

"100 күй" және "100 ән" жобасының  жұмысын ұйымдастыру

1-11 сынып

10.09-19.09.

2020

Н.Е.Шматова

Жоспарын жасау

Ақпарат

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

Жаңа оқу жылына мектептегі өзін-өзі басқару құрылымын қалыптастыру

8-10 сынып

 14.09.2018

 

Аға тәлімгер

Жоғары сынып оқушыларының кеңесімен жұмыс

Жұмыс жоспары, ақпарат

ЖЖИҚ /ЮИДД /жасағының қалыптасуы

5-8 сынып

07-25.09. 2020

Аға тәлімгер

Жасақ құру

Жұмыс жоспары, ақпарат

"ЖЖЕ бойынша онкүндік "шеңберінде іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

1-11 сынып

02-10.09.

2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Онлай- әңгіме сурет байқаулары

Ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақтар

1-8 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілер

Онлайн -әңгіме

Сабақтардың дамуы

Ted-X " бағдарламасының жұмысын ұйымдастыру»

8-11сынып

10.09-19.09.

2020

Ш.Т.Муханова

Жоспарын жасау

Жоспар

Жұмыс жоспарын әзірлеу және оқушыларды "BOOK CROSSING" бағдарламасына тарту

1-11 сынып

10.09-19.09.

2020

Л.Д.Дауыпбаева

Н.Ж.Майшекина

Жоспарын жасау

Ақпарат

Денсаулыққа және салауатты өмір салтына құнды қарым-қатынасты қалыптастыру

Мектеп санитарлық бекетінің жұмысын ұйымдастыру

1-11 сынып

02.09-11.09. 2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Аға тәлімгер

Жоспарын жасау

Жоспар

Спорт секцияларының жұмысын ұйымдастыру

1-11 сынып

02.09-14.09

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Үйірмелердің жұмыс жоспарын және кестесін құру

Жұмыс жоспары, ақпарат

СӨС алдын алу ұранымен "Дені сау ұрпақ - қоғамның қуатты күші» атты айлығы

1-11 сынып

01-30.09.2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілер

 

Онлайн-

іс-шаралары

 Іс-шараларды әзірлеу

Есеп    

Вакцинацияның маңыздылығы туралы хабарлау шаралары

1-11 сынып

05.09-17.09

Мектеп медбикесі

Дәрістер, әңгімелер

Ақпарат

Оқушыларды профилактикалық тексеру

1-4 сынып

күн сайын

Мектеп медбикесі

Оқушыларды тексеру

Анықтама  

 

 

 

 

Қазан

Жұмыс  бағыты  

Іс шаралар

Қатысушылар

Өткізу күні

Жауаптылар

Өткізу нысаны

Нәтижелерді талдау

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау жөніндегі іс-шаралар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Онлайн

Іс-шараларды әзірлеу

 

 

 

 

 

 

Демалыс кезінде көшедегі тәртіп ережелері туралы нұсқаулық

1-11 сынып

29.10.2020

МЮП инспекторы Сынып жетекшілері

Нұсқаулық

Ақпарат

Оқушыларға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

Онлайн-әңгіме

Сабақты әзірлеу

Педагогтарға арналған құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақтар

 

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Онлайн-әңгіме

Іс-шараны

әзірлеу

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы

1-11 сынып

30.10.2020

Әлеуметтік педагог

 

Отырыс

Хаттама

Рухани-адамгершілік тәрбие

 

 

Рухани  – адамгершілік тәрбие ұраны шеңберінде "Адамгершілік-адамның асыл қасиеті" атты  айлығы

1-11 сыныптар 

 

01.10 -31.10 2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

сынып сағаттары конкурстар,

акциялар,

кездесулер,

 

іс-шараларды әзірлеу, есеп

«Қоғамға қызмет ету»  бағдарламасының жұмысы

10-11 сынып

Жоспар бойынша

А.В. Буяков

Т.А. Глушко

 

Акция

Ақпарат,

«Мұғалімдер күні»

5-11 сынып

01.10.20

Дир.ТІ жөн.орынб.

Онлайн –іс шара

Есеп

Діни экстремизмнің алдын алу

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Кездесулер, әңгімелесулер, диспуттар

Ақпарат,

«100 кітап»"бағдарламасының жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.Ж.Сагимбекова

Ж.Б.Сердалина

А.Н.Аксеркина

М.Ш.Тоханова

Онлай-іс шара

 

 

Есеп

Ұлттық тәрбие

«Шаңырақ»  жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

«Шаңырақ»

Презентациясы

Ақпарат

«Туған Елге-Тағзым» жобасының жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.С.Искаков

С.А Петренко

Онлай-іс шара

Ақпарат

Қазақстанның «100 танымал тұлғасы»  жобасын іске асыру

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

 

Кездесу,

диспут

Ақпарат

Отбасы тәрбие

Мектептің психологиялық қызметінің жұмыс жоспары бойынша ата-аналарға сауалнама жүргізу

1-11 сынып

14-18.10. 2020

Психологтар 

Онлайн-сауалнама

Талдау

Қолайсыз отбасылардың картотекасын түзету

1-11 сынып

28-31.10. 2020

Әлеуметтік педагог

Құжаттамамен жұмыс

Анықтама

Қолайсыз отбасыларға бару

1-11 сынып

26.-31.10. 2020

ЮПТ инспекторы

Әлеуметтік педагог

 

Рейд

ЖБУ анықтама  актісі

«Әкелер Мектебінің»жұмысы»

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

«Ауылда 2 апта»бағдарламасының жұмысы

1-11сынып

Күзгі демалыс

Ж.Ж.Сагимбекова

Іс шара

Ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Кәсіпорында 1 күн» жобасы  бойынша жұмыс»

5-11 сынып

Жоспар бойынша

С.Ш.Ашкарбекова

Г.Т. Жумагулова

Кәсіпорындарға бару

Ақпарат фотоесеп

Экологиялық тәрбие бойынша сынып сағаттары

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Онлай-сабақ

Сабақты әзірлеу

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Оқушылардың шығармашылық шеберханасы

Шығармашылық топты бекіту

«Мамандықтар әлемінде»эссе байқауы

5-11 сынып

19-223.10.

2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Онлайн -конкурс

Есеп

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы бойынша жұмыс»

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Е.А.Кострыкина

К.К.Калкожа

С.Е.Жунусбеков

Шығармашылық шеберхана

Ақпарат

Кәсіптік бағдарлау жұмысы

9-11 сынып

26.-31.10. 2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Колледждер мен университеттерге эксркурсиялар

Есеп

 

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

«Күзгі сыйлықтар» күзгі онлайн-жәрмеңкесі»

5-7 сынып

11.10.

2020

Сынып жетекшілері

 

Онлай –жәрмеңке

Есеп

Күзгі вернисаж " қолөнер көрмесі»

1-4 сынып

12-17.10.

2020

Сынып жетекшілері

Онлайн –

Көрме

Ақпарат, фотоесеп

Театрларға, көрмелерге, кітапханаларға, мұражайларға бару

1-11 сынып

19-24.1-.

2020

Сынып жетекшілері

Виртуалды

Экскурсиялар

Ақпарат, фотоесеп

«Барлығы билейді-барлық жерде билейді»  бағдарламасының жұмысы

8-11 сынып

Жоспар бойынша

А.С.Гуранская

Ж.Ж. Бөлекбаева

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

"100 күй" және "100 ән" бағдарламалары бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Н.Е.Шматова

онлайн

Есеп

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

«BOOK CROSSING» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Л.Д.Дауыпбаева

Н.Ж.Майшекина

Жоспар бойынша

Ақпарат

«Ted-X» бағдарламасы бойынша жұмыс

8-11сынып

Жоспар бойынша

Ш.Т.Муханова

Іс шара

Ақпарат

«100 кітап» жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар

бойынша

Ж.Ж.Сагимбекова

Ж.Б.Сердалина

А.Н.Аксеркина

М.Ш Тоханова

Сайыстар , викториналар

Есеп

ЖЖЕ бойынша сабақтар

1-8 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Онлайн –

Әңгіме

Сабақты әзірлеу

Денсаулыққа және салауатты өмір салтына құнды қарым-қатынасты қалыптастыру

СӨС насихаттау бойынша әңгімелер

1-11 сынып

Медицина қызметкерінің жоспары бойынша.

Дир.ТІ жөн.орынб.

Мектеп медбике

Онлайн –

Әңгіме

Ақпарат

Мектеп санитарлық бекетінің жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Аға тәлімгер

Дәріс, сайыстар  викториналар

Ақпарат

Күзгі каникул кезеңінде жұмыспен қамтуды және дене белсенділігін ұйымдастыру

1-11 сынып

29.10-05.11. 2020

Дене шынықтыру мұғалімдері

Ашық   жаттығу

Есеп

 

 

Қараша

 

 

Жұмыс  бағыты   

Іс шаралар

Қатысушылар

Өткізу күні

Жауаптылар

Өткізу нысаны

Нәтижелерді талдау

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау жөніндегі іс-шаралар 

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Дәріс, Конкурстар, викториналар

Іс-шараларды әзірлеу

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы 

1-11 сынып

28.11.2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

ЮПТ инспекторы

Әлеуметтік педагог

 

Отырыс

Хаттама

Құқықтық түсіндіру әңгімелері. Кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алу және балалардың қадағалаусыз және қылмыс жасауының алдын алу туралы ҚР Заңы

5-11 сынып

ҚБ жоспары бойынша /ОО/

Дир.ТІ жөн.орынб.

Мектеп  инспекторы

Әңгіме

Ақпарат

Оқушыларға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Сабақты әзірлеу

Педагогтарға арналған құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақтар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Дәріс

Іс-шараны әзірлеу

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы

1-11 сынып

27.11.2020

Әлеуметтік педагог

 

Отырыс

Хаттама

"ҚР Тұңғыш Президенті күніне"арналған іс-шаралар. "Жас ұлан" және "Жас қыран" ББЖҰ-да оқушыларды қабылдау

5-11 сынып

23-27.11.

2020

Аға тәлімгер

Сайыстар, викториналар, диспуттар

Есеп

Знаменных групп қалалық конкурсына қатысу

8-11 сынып

ҚБ жоспары бойынша /ОО/

АӘД оқытушысы Н. Ыбырай

Конкурс

Есеп

Рухани-адамгершілік тәрбие

 

«Қоғамға қызмет ету» бағдарламасы бойынша жұмыс

10-11 сынып

Жоспар бойынша

А.В.Буяков

Т.А.Глушко

Акция

Ақпарат

Діни экстремизмнің алдын алу

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Кездесулер, әңгімелесулер, диспуттар

Ақпарат

 

Каникулдық іс-шаралар шеңберіндегі экскурсиялар, мұражайларға, театрларға, көрмелерге бару

1-11 сынып

Күзгі

демалыс

Сынып жетекшілері

 

Экскурсия

Ақпарат

Ұлттық тәрбие

«Шаңырақ»  жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Сайыстар   

Ақпарат

«Туған Елге -Тағзым»  жобасы бойынша жұмыс  

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.С.Искаков

С.А Петренко

       Іс шара

Ақпарат

«Қазақстанның 100 танымал тұлғасы»  жобасын іске асыру

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

 

Кездесулер,

диспуттар

Ақпарат

Отбасы тәрбие

Отбасындағы психологиялық климатты диагностикалау

1-11 сынып

23-28.11.

2020

Мектеп психологы

Сауалнама

Талдау

Қамқоршылық кеңесінің отырысы

 

28.11.2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Отырыс

Хатттама

Ата-аналарға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

 

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Дәріс

 Іс-шараны әзірлеу

 

«Әкелер Мектебінің»жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

 

«Туған Елге-Тағзым» жобасының жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.С.Искаков

С.А Петренко

іс-шара

Ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Жоғары  сынып  оқушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша әлеуметтік-психологиялық қызметтің жұмысы

9-11 сынып

СПС жоспары бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Әңгімелер

Ақпарат

Экологиялық тәрбие бойынша сынып сағаттары

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Сынып сағаты

Сабақты әзірлеу

«Кәсіпорында 1 күн» бағдарламасы бойынша жұмыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

С.Ш.Ашкарбекова

Г.Т.Жумагулова

Кәсіпорындарға бару

Ақпарат, фотоесеп

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Е.А.Кострыкина

К.К.Калкожа

С.Е Жунусбеков

Оқушылардың шығармашылық шеберханасы

Ақпарат

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

"Әдеп-ең қымбат мирас" ұранымен полимәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие айлығы»

1-11 классы

02.11 -30.11 2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Сынып  сағаттары

 Сайыстар,

акциялар,

кездесулер,

 

Іс -шараларды

әзірлеу есеп

"100 күй" және "100 ән" бағдарламалары бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Н.Е.Шматова

Дайындықтар, қойылымдар

Ақпарат

Барлығы билейді-барлық жерде билейді " бағдарламасының жұмысы

8-11 сынып

Жоспар бойынша

А.С.Гуранская

Ж.Ж.Бөлекбаева

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

Театрларға, мұражайларға, көрмелерге, кітапханаларға бару

1-11 сынып

Тұрақты

Сынып жетекшілері

 

экскурсиялар

Ақпарат

 

 

 

 

 

 

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

«BOOK CROSSING» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Л.Д.Дауыпбаева

Н.Ж.Майшекина

Оқушылар арасындағы конкурстар

Ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақтар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

әңгімелер

Сабақты әзірлеу

«Ted- X» бойынша жұмыс бағдарламасы

 

8-11сынып

Жоспар бойынша

Ш.Т.Муханова

Іс-шара

Ақпарат

«Тұңғыш Президент күніне»  орай кітап көрмесін рәсімдеу

1-11 сынып

23-30.11.

2020

Л.Д. Дауыпбаева

Көрмені безендіру

Есеп, фотоесеп

 

 

 

 

 

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

«Халықаралық темекі шегуден бас тарту күні»  тақырыбына ақпараттық стенд ресімдеу

1-11 сынып

09.11.2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Стенд безендіру

Сабақты әзірлеу

Мектеп санитарлық бекетінің жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Аға тәлімгер

Дәрістер, викториналар. сайыстар

Ақпарат

ЖИТС және АИТВ инфекциясының алдын алу жөніндегі айлық

8-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Дәрістер

кездесу

Есеп

Волейболдан жарыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп

Шахмат бойынша жарыстар

5-11 сынып

Жоспар бойынша

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп

 

Желтоқсан

Жұмыс  бағыты 

Іс шаралар

Қатысушылар

Өткізу күні

Жауаптылар

Өткізу нысаны

Нәтижелерді талдау

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

«Отан үшін отқа түс, күймейсің!»  Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, ұранмен құқықтық тәрбие беру айлығы

1-11 сынып

01.12 -29.12 2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Сынып  сағаттары

Сайыстар,

акциялар,

кездесулер,

 

Іс -шараларды

әзірлеу есеп

ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау жөніндегі іс-шаралар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Дәрістер, викториналар,

сайыстар

Іс-шараларды әзірлеу

ҚР Тәуелсіздік күніне арналған іс-шаралар

1-11 сынып

07-15.12.

2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Линейка  сайыстар  кездесулер

Іс-шараларды әзірлеу,

Оқушыларға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Есеп

Педагогтарға арналған құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақтар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Дәріс  

Сабақты әзірлеу

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы

1-11 сынып

21.12.2020

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Отырыс

Хаттама

Рухани-адамгершілік

тәрбие

«Қоғамға қызмет ету»  бағдарламасы бойынша жұмыс 

10-11 сынып

Жоспар бойынша

А.В.Буяков

Т.А.Глушко

Акция

Ақпарат

Діни экстремизмнің алдын алу

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Кездесулер, әңгімелесулер, диспуттар

Ақпарат

«100 кітап» жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.Ж Сагимбекова.

Ж.Б.Сердалина

А.Н.Аксеркина

М.Ш Тоханова

Конкурстар, викториналар

Ақпарат

«Қазақстанның 100 тұлғасы» жобасы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

 

Кездесулерәңгіме,  диспут

Ақпарат

 

Ұлттық тәрбие

 

«Шаңырақ»  жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Жоспар бойынша

Ақпарат

«Туған Елге-Тағзым» жобасының жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.С.Искаков

С.А Петренко

іс-шара

Ақпарат

 

«Қазақстанның 100 танымал тұлғасы»  жобасын іске асыру

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

 

Диспуттар Кездесулер,

Ақпарат

Отбасы тәрбие

АЖҚ жоспарына сәйкес диагностика

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Мектеп психологы

             Сауалнама

Талдау

Қолайсыз отбасыларға жасалған рейдтер

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Әлеуметтік педагог

Рейд

Анықтама

Ата-аналардың ҚР Тәуелсіздік күніне арналған мерекелік іс-шараларды дайындауға және өткізуге қатысуы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Іс-шараны ресімдеу, оған қатысу

Ақпарат

«Әкелер Мектебінің»  жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

«Шеберлер қаласы»  бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Е.А.Кострыкина.

К.К. Калкожа

С.Е. Жунусбеков

Ата-аналармен шығармашылық шеберхана

Ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Мектептің жаңа жылдық безендірілуі

8-11 сынып

 21.12 .2020

Сынып жетекшілері

Безендіру

Ақпарат, фотоесеп

«Жаңа жылдық кәдесый» жәрмеңкесі

1-8 сынып

24.12.2020

Сынып жетекшілері

Жәрмеңке

Ақпарат, фотоесеп

«Кәсіпорында 1 күн»бағдарламасы бойынша жұмыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

С.Ш.Ашкарбекова

Г.Т.Жумагулова

Кәсіпорындарға бару

Ақпарат, фотоесеп

«Кәсіпорында 1 күн» бағдарламасы бойынша жұмыс»

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Е.А.Кострыкина

К.К.Калкожа

С.Е. Жунусбеков

Оқушылардың шығармашылық шеберханасы

Шығармашылық топты бекіту

Экологиялық тәрбие бойынша сынып сағаттары

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Сынып сағаты

 Сабақ әзірлеу

 

Жоғары сынып оқушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша жұмыс

9-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Кездесулер, әңгімелер

Ақпарат

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

"100 күй" және "100 ән" бағдарламалары бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Н.Е.Шматова

Дайындықтар, қойылымдар

Ақпарат

«Барлығы билейді-барлық жерде билейді» бағдарламасының жұмысы

8-11 сынып

Жоспар бойынша

А.С.Гуранская

Ж.Ж.Бөлекбаева

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

Театрларға, мұражайларға, көрмелерге, кітапханаларға бару

1-11 сынып

Тұрақты

Сынып жетекшілері

 

экскурсиялар

Ақпарат

Жаңа жылдық қойылымдар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Сайыстар  

Ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

«BOOK CROSSING» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Л.Д.Дауыпбаева

Н.Ж.Майшекина

Жоспар бойынша

Ақпарат

«Ted- X» бойынша жұмыс бағдарламасы

 

8-11сынып

Жоспар бойынша

Ш.Т.Муханова

Іс-шара

Ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақтар

1-8 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгімелер

Іс-шараны әзірлеу

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Мектеп санитарлық бекетінің жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Аға тәлімгер

Дәрістер, викториналар. сайыстар

Ақпарат

«Грип және ЖРВИ алдын алу» санбюллетеньдерді шығару

1-11 сынып

02-06.12.19

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Материалды дайындау

Парақшалар шығару

Волейболдан жарыс

5-11 сынып

Бір ай ішінде

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп

Баскетболдан жарыс

5-11 сынып

Бір ай ішінде

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп

«Тоғыз құмалақтан» жарыс

1-6 сынып

Бір ай ішінде

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп

 

Қаңтар

Жұмыс  бағыты   

Іс шаралар

Қатысушылар

Өткізу күні

Жауаптылар

Өткізу нысаны

Нәтижелерді талдау

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау жөніндегі іс-шаралар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Дәрістер, викториналар Сайыстар,

Іс-шараларды әзірлеу

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы

1-11 сынып

18.01.

2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Отырыс

хаттама

«Мен – азаматпын» байқауы-мектеп туры

5-11 сынып

ҚБ жоспары бойынша /ОО/

Дир.ТІ жөн.орынб.

конкурс

Есеп

Шағын аудан бойынша рейдтер

1-11 сынып

Бір ай ішінде

Әлеуметтік педагог

ЮПТ инспекторы

 

рейдтер

анықтама

Оқушыларға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Сабақты әзірлеу

Педагогтарға  арналған құқықтық  жалпы  оқыту бойынша  сабақтар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Дәріс

Іс-шараны әзірлеу

Рухани-адамгершілік тәрбие

«Қоғамға қызмет ету» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

А.В.Буяков

Т.А.Глушко

Акция

Ақпарат

«100 кітап» жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.Ж.Сагимбекова

Ж.Б.Сердалина

А.Н.Аксеркина

М.Ш. Тоханова

Жоспар бойынша

Анықтама

Діни экстремизмнің алдын алу

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Кездесулер, әңгімелесулер, диспуттар

Ақпарат

 

«Жыл оқушысы»  қалалық байқауына қатысу

5-11 сынып

ҚБ жоспары бойынша /ОО/

ӘБ жетекшісі

Конкурс

Есеп

 

Діни  экстремизмнің  алдын алу бойынша іс-шаралар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Кездесулер әңгімелер,

Ақпарат

Ұлттық тәрбие

«Шаңырақ»  жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Жоспар бойынша

Ақпарат

 «Туған Елге-Тағзым»  жобасының жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.С.Искаков

С.А. Петренко

Іс-шара

Ақпарат

«Қазақстанның 100 танымал тұлғасы»  жобасын іске асыру

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

 

Кездесулер,

Диспуттар

Ақпарат

Отбасы тәрбиесі
 

Диагностика,  ОСП  жоспарына сәйкес

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Мектеп  психологы

Сауалнама

Талдау

 

 

 

 

 

 

Ата-аналардың демалыс іс-шараларына қатысуы

1-11 сынып

Қысқы демалыс

Сынып жетекшілері

 

Экскурсия

Ақпарат

Жалпы мектептшілік  ата-аналар жиналысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Жиналыс

Хаттама

«Ауылда 2 апта» жобасы бойынша жұмыс

1-11сынып

Қысқы демалыс

Ж.Ж.Сагимбекова

Іс-шара

Ақпарат

«Әкелер мектебінің»  жұмысы 

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Кәсіпорында 1 күн» жобасы  бойынша жұмыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

С.Ш.Ашкарбекова

Г.Т.Жумагулова

Кәсіпорындарға бару

Ақпарат, фотоесеп

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Е.А.Кострыкина

К.К.Калкожа

С.Е Жунусбеков

Оқушылардың шығармашылық шеберханасы

Ақпарат

Экологиялық тәрбие бойынша сынып сағаттары

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Сынып сағаты

Сабақ әзірлеу

 

Жоғары сынып оқушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша жұмыс

9-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

ЖОО мен колледждерге экскурсиялар

Есеп

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

"100 күй" және "100 ән" бағдарламалары бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Н.Е.  Шматова

Дайындықтар, қойылымдар

Ақпарат

«Барлығы билейді-барлық жерде билейді»  бағдарламасының жұмысы

8-11 сынып

Жоспар бойынша

А.С. Гуранская

Ж.Ж.Бөлекбаева

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

Театрларға, мұражайларға, кітапханаларға, көрмелерге бару

1-11 сынып

Тұрақты

Сынып жетекшілері

 

Экскурсия

Ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу айлығы, құқықтық тәрбие ұранымен "Ақыл әліпби, білім тозбайды"ұранымен Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу айлығы.

1-11 классы

04.01 -31.01 2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Сынып  сағаттары

Сайыстар,

акциялар,

кездесулер,

 

Іс -шараларды

әзірлеу есеп

«BOOK CROSSING» бағдарламасы бойынша жұмыс 

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Л.Д.Дауыпбаева

Н.Ж.Майшекина

Жоспар бойынша

Ақпарат

Ted-X " бағдарламасы бойынша жұмыс

8-11сынып

Жоспар бойынша

Ш.Т.Муханова

Іс шара 

Ақпарат

 

 

 

 

 

 

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Қарағанды қаласы мектептерінің 10-11 сынып оқушылары арасында жүрдек атудан ашық біріншілік

10-11 сынып

 

 

ҚБ жоспары бойынша /ОО/

 

 

НВП жетекшісі 

Жарыстар

Есеп

СӨС  насихаттау  бойынша профилактикалық іс-шаралар өткізу

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Аға тәлімгер

Стенд безендіру

Ақпарат, фотоесеп

Мектеп санитарлық бекетінің жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Аға тәлімгер

Дәрістер, викториналар. сайыстар

Ақпарат

Облыстық  СӨС  орталығының,  аудандық емхананың қызметкерлерімен кездесу 

1-11 сынып

Бір ай ішінде

Дир.ТІ жөн.орынб.

 Мектеп медбикесі

Әңгіме

Ақпарат

Cheer-leading  тобының жұмысы

5-11 сынып

Жоспар бойынша

8 б сыныбының сынып жетекшісі

Бағдарламаларды қою, репетициялар

Ақпарат

Шаңғы  жарысы

5-11 сынып

Бір ай ішінде

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар 

Есеп

 

 

Ақпан

Бағыт  бойынша жұмыс

Іс шаралар

Қатысушылар

Өткізу күні

Жауаптылар

Өткізу нысаны

Нәтижелерді талдау

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау жөніндегі іс-шаралар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Дәрістер, викториналар,

Сайыстар

Іс-шараларды әзірлеу

Қарағанды қаласының туған күніне арналған "Цвети, моя Караганда" атты іс-шаралар

1-11 сынып

04.-10.02. 2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Линейка

Сайыстар,

сынып сағаттары

Ақпарат

 Ауғанстаннан әскерлерді шығаруға арналған "Ерлік сағаты"

8-11 сынып

12.02.

2021

НВП жетекшісі 

Сынып сағат

Сабақ әзірлеу

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы

1-11 сынып

26.02.2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Отырыс

Хаттама

Педагогтарға арналған құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақтар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Дәріс

Іс-шараларды әзірлеу

Оқушыларға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Сабақ әзірлеу

Рухани-адамгершілік тәрбие

«Ақниет»  қайырымдылық акциясы

1-11 сынып

Бір ай ішінде

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Акция

Анықтама , Есеп

«100 кітап» жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.Ж.Сагимбекова

Ж.Б.Сердалина

А.Н.Аксеркина

М.Ш. Тоханова

Жоспар бойынша

Справка

Діни экстремизмнің алдын алу

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб

Кездесулер, әңгімелесулер, диспуттар

Ақпарат

 

«Қоғамға қызмет ету»  бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

А.В.Буяков

Глушко Т.А.

Акция

Ақпарат

Ұлттық тәрбие

«Шаңырақ»  жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Мектептегі ең жақсы шаңырақты анықтау

Ақпарат

«Туған Елге-Тағзым»  жобасының жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.С.Искаков

С.А.Петренко  

Іс-шара

Ақпарат

«Қазақстанның 100 танымал тұлғасы» жобасын іске асыру

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

 

Кездесулер,

Диспуттар

Ақпарат

Отбасы тәрбиесі

«Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің».  ұранымен отбасылық тәрбие айлығы.

1-11 сынып

01.02 -28.02. 2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Сайыстар,

акциялар,

кездесулер,

сынып сағаттары

ата-аналар жиналысы

Іс -шараларды

әзірлеу есеп

Қамқоршылық кеңесінің отырысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Отырыс

Хаттама

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы  бойынша  жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

ӘБ жетекшісі

Ата-аналармен шығармашылық шеберхана

Ақпарат

«Әкелер Мектебінің»  жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

Ата-аналарға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

 

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Дәріс

Сабақ әзірлеу

Қолайсыз  отбасыларға  бару

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Әлеуметтік  педагог

Рейды

Анықтама

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Мен-азаматпын»  қалалық жобалар  конкурсына  қатысу

5-11 сынып

ҚБ жоспары бойынша /ОО/

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Сайыс

Есеп

Экологиялық тәрбие бойынша сынып сағаттары

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Сынып сағаты

Сабақ әзірлеу

«Кәсіпорында 1 күн» бағдарламасы бойынша жұмыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

С.Ш.Ашкарбекова

Г.Т.Жумагулова

Кәсіпорындарға бару

Ақпарат, фотоесеп

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Е.А.Кострыкина

К.К.Калкожа

С.Е Жунусбеков

Оқушылардың шығармашылық шеберханасы

Ақпарат

 

Жоғары сынып оқушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша жұмыс

9-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Кездесу әңгіме

Ақпарат

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

"100 күй" және "100 ән" бағдарламалары бойынша жұмыс»

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Н.Е. Шматова

Дайындықтар, қойылымдар

Ақпарат

«Барлығы билейді-барлық жерде билейді»  бағдарламасының жұмысы

8-11 сынып

Жоспар бойынша

А.С.Гуранская

Ж.Ж.Бөлекбаева

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

Мұражайларға, көрмелерге, театрларға, кітапханаларға бару

1-11 сынып

Тұрақты

Сынып жетекшілері

 

экскурсиялар

Ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

«BOOK CROSSING» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Л.Д.Дауыпбаева

Н.Ж.Майшекина

Жоспар бойынша

Ақпарат

Ted-X " бағдарламасы бойынша жұмыс

8-11сынып

Жоспар бойынша

Муханова Ш.Т.

Іс-шара

Ақпарат,

ЖЖЕ бойынша сабақтар

1-8 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Сабақ әзірлеу

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Мектеп санитарлық бекетінің жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Аға тәлімгер

Дәрістер, викториналар. сайыстар

Ақпарат

Волейболдан жарыс

5-11 сынып

Бір ай ішінде

Дене шынықтыру мұғалімдері

жарыстар

Есеп

Шахмат бойынша жарыстар

5-11 сынып

Бір ай ішінде

Дене шынықтыру мұғалімдері

жарыстар

Есеп

Гигиена негіздері  «Ақпараттық стендін безендіру»

1-11 сынып

Бір ай ішінде

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Стенд безендіру

Ақпарат, фотоесеп

 

Наурыз

Бағыт  бойынша жұмыс

Іс шаралар

Қатысушылар

Өткізу күні

Жауаптылар

Өткізу нысаны

Нәтижелерді талдау

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

МО күні (арнайы жоспар бойынша)

1-11 сынып

1.03.20

НВП жетекшісі 

Жоспар бойынша

Есеп

ҚР Мемлекеттік рәміздерін  насихаттау жөніндегі іс-шаралар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Дәрістер, сайыстар викториналар,

Іс-шараларды әзірлеу

Оқушыларға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

.

 

Әңгіме

Сабақ әзірлеу

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Әлеуметтік педагог

Отырыс

Хаттама

 

Педагогтарға арналған құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақтар Сыныптан  тыс  іс-шаралар

1-11 сынып

19.03.2021

Дир.ТІ жөн.орынб

 

 Дәріс

Іс-шараларды әзірлеу

 

 

 

 

 

 

Рухани-адамгершілік

"Халықаралық  8 наурыз күні»

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Сынып сағаттары, конкурстар, концерт

Ақпарат, сабақ әзірлеу

«Қоғамға қызмет ету» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

А.В.Буяков

Т.А.Глушко

Фестивальге материалдар дайындау

Ақпарат

 

«100 кітап»  жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.Ж.Сагимбекова

Ж.Б.Сердалина

А.Н.Аксеркина

М.Ш. Тоханова

Жоспар бойынша

Анықтама

 

Діни экстремизмнің алдын алу

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Кездесулер, әңгімелесулер, диспуттар

Ақпарат

Ұлттық тәрбие

Ұлттық тәрбие ұранымен "Егер сіз ұлт болғыңыз келсе, салауатты өмір салты"экология және өмір". атты айлық 

1-11 классы

01.02 -28.02. 2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Сынып  сағаттары

Сайыстар,

акциялар,

кездесулер,

 

Іс -шараларды

Әзірлеу, есеп  

«Шаңырақ» жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Фестивальге дайындық

Ақпарат

"Наурыз" мерекесіне мектепті безендіру»

8-10 сынып

14.03.2021

Сынып жетекшілері

 

Безендіру  

Фотоесеп

«Наурыз»  мерекесіне арналған мерекелік іс-шаралар

1-11 сынып

16-19.03.

2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Көрмелер, конкурстар, концерт

Есеп

«Туған Елге-Тағзым»  жобасының жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.С.Искаков

С.А Петренко

Іс –шара

Ақпарат

 

«Қазақстанның 100 танымал тұлғасы» жобасын іске асыру

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

 

Кездесулер, әңгімелесулер, диспуттар

Ақпарат

Отбасы тәрбие 

«Ауылда 2 апта» бағдарламасының жұмысы

1-11сынып

Көктемгі демалыс

Ж.Ж.Сагимбекова

Жоспарын жасау

Ақпарат

8 наурызға мерекелік іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге ата-аналардың қатысуы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Ата-аналардың концерттерге қатысуы

Ақпарат

Жалпы мектептішілік  ата-аналар жиналысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Жиналыс

Хаттама

Ата-аналарға арналған құқықтық жалпы оқыту

 

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Дәріс

Сабақ әзірлеу

«Әкелер Мектебінің» жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

Ата-аналардың көктемгі демалысты ұйымдастыруға қатысуы

1-11 сынып

Көктемгі демалыс

Сынып жетекшілері

 

Экскурсия

Ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Кәсіпорында 1 күн» бағдарламасы бойынша жұмыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

С.Ш.Ашкарбекова

Г.Т.Жумагулова

Кәсіпорындарға бару

Ақпарат, фотоесеп

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Е.А.Кострыкина

К.К.Калкожа

С.Е Жунусбеков

Фестивальге дайындық

Ақпарат

 

 

Экологиялық тәрбие бойынша сынып сағаттары

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Сынып сағаты

Сабақты  әзірлеу

 

Жоғары сынып оқушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша жұмыс

9-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

ЖОО мен колледждерге экскурсиялар

Есеп

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

"100 күй" және "100 ән" бағдарламалары бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Н.Е Шматова

Фестивальге дайындық

Ақпарат

«Барлығы билейді-барлық жерде билейді» бағдарламасының жұмысы

8-11 сынып

Жоспар бойынша

А.С Гуранская.

Ж.Ж.Бөлекбаева

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

Наурыз мерекесіне арналған суреттер мен плакаттар конкурсы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Конкурстар

Есеп

Мұражайларға, көрмелерге, театрларға, кітапханаларға бару

1-11 сынып

Тұрақты

Сынып жетекшілері

 

Экскурсиялар

Ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

«BOOK CROSSING»  бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Л.Д.Дауыпбаева

Н.Ж.Майшекина

Фестивальге дайындық

Ақпарат

«Ted-X»  бағдарламасы бойынша жұмыс

8-11сынып

Жоспар бойынша

Ш.Т.Муханова

Іс-шара

Ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақтар/ППД/

1-8 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Сабақты  әзірлеу

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты

Дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күні  (жеке жоспар бойынша)

1-11 сынып

ҚБ жоспары бойынша /ОО/

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Жоспар бойынша

Есеп

Мектеп санитарлық бекетінің жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Аға тәлімгер

Дәрістер, викториналар, Сайыстар

Ақпарат

«Наурыз мейрамына»  арналған ұлттық спорт түрлерінен жарыстар

5-11 сынып

09-14.03.20

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп

Каникул уақытында спорт секцияларының жұмысын ұйымдастыру

1-11 сынып

Көктемгі демалыс

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп

 

 

Сәуір

Бағыт  бойынша жұмыс

Іс шаралар

Қатысушылар

Өткізу күні

Жауаптылар

Өткізу нысаны

Нәтижелерді талдау

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

Ғарышкерлер күніне арналған іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу

1-11 сынып

ҚБ жоспары бойынша /ОО/

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Көрме, әңгіме

Ақпарат

ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау жөніндегі іс-шаралар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Дәріс, Сайысвикторина,

Іс-шараны әзірлеу

ЖЖЖИ " қалалық байқауы»

ЮИДД Отряд

ҚБ жоспары бойынша      / ОО/

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Сайыстар

Есеп

Қалқан " облыстық әскери-спорттық ойыны»

8 сынып

Жоспар бойынша балалар және жасөспірімдер сарайы

Аға тәлімгер

Сап пен ән байқауы

Ақпарат

Оқушыларға арналған құқықтық жалпы оқыту сабақтары

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Сабақты әзірлеу

Педагогтарға арналған құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақтар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Дәріс

Іс-шараны әзірлеу

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы

1-11 сынып

24.04.2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Отырыс

Хаттама

Сап пен ән байқауы

8-11 сынып

22.04.2021

НВП жетекшісі 

Байқау 

Анықтама

"Отан қорғауында»  ҚР ҚК өкілдерімен дөңгелек үстел

10-11 сынып

23.04.2021

НВП жетекшісі 

Дөңгелек үстел

Анықтама

 

 

 

 

 

 

Рухани-адамгершілік тәрбие

«Қоғамға қызмет ету»  бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

А.В.Буяков

Т.А.Глушко

Фестивальде өнер көрсету

Ақпарат

«100 кітап» жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.Ж.Сагимбекова

Ж.Б.Сердалина

А.Н.Аксеркина

М.Ш Тоханова

Фестивальге дайындық

Справка

Діни экстремизмнің алдын алу

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Зам.дир по ВР

Кездесу, әңгімелесу, диспут

Ақпарат

 

 

 

 

 

 

Ұлттық тәрбие

Қазақстан Халықтарының Бірлігі күніне "арналған іс-шара»

1-11 сынып

27-30.04.

2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Жоспар бойынша

Ақпарат

«100 кітап» жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Кездесу,диспут

Ақпарат

 

«Туған Елге-Тағзым» жобасының жұмысы 

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.С.Искаков

С.А.Петренко

Іс –шара

Ақпарат

 

«Шаңырақ»  жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

 

Фестивальде өнер көрсету

Ақпарат

Отбасы тәрбиесі
 

Әкелер Мектебінің  " Жұмысы»

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Іс шараға қатысу

Ақпарат

Қамқоршылық кеңесінің жұмысы

1-11 сыныптар

  Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Отырыс

      Хаттама

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

ӘБ жетекшісі

 

Фестивальде өнер көрсету

Ақпарат

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

«Ұрпақ тәрбиесі - болашақ тірегі» ұранымен Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие айлығы

1-11 классы

01.03 -30.03. 2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Сынып  сағаттары

Сайыстар,

акциялар,

кездесулер,

 

Іс -шараларды

әзірлеу есеп

Кәсіпорында 1 күн " бағдарламасы бойынша жұмыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

С.Ш.Ашкарбекова

Г.Т.Жумагулова

Кәсіпорындарға бару

 

 

Ақпарат, фотоесеп

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Е.А.Кострыкина

К.К.Калкожа

С.Е Жунусбеков

Фестивальде өнер көрсету

Жыл ішіндегі жұмысты талдау

Мектеп жанындағы аумақты абаттандыру  айлығы

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Сенбілік 

Ақпарат

Жоғары сынып оқушыларымен кәсіптік бағдар беру жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Кездесулер, әңгіме  

Ақпарат

Экологиялық тәрбие бойынша сынып сағаттары

3-10 сынып

Бір ай ішінде

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып сағаты

Сабақты әзірлеу

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

 

 

 

 

 

 

«Барлығы билейді-барлық жерде билейді " бағдарламасының жұмысы

8-11 сынып

Жоспар бойынша

А.С.Гуранская

Ж.Ж.Бөлекбаева

Іс-шараларға қатысу

Ақпарат

"100 күй" және "100 ән" бағдарламалары бойынша жұмыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

Н.Е Шматова

 

Фестивальде өнер көрсету

Ақпарат

Қазақстан халықтарының достығы фестивалі

1-11 сынып

30.04.21

Дир.ТІ жөн.орынб

Фестиваль

Ақпарат

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениетті тәрбиелеу

Мұражайларға, көрмелерге, театрларға, кітапханаларға бару

1-11 сынып

Тұрақты

ӘБ жетекшісі  

 

Экскурсиялар

Ақпарат

«Ted-X»  бағдарламасы бойынша жұмыс

8-11сынып

Жоспар бойынша

Ш.Т.Муханова

Іс-шара

Ақпарат

«BOOK CROSSING» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Л.Д.Дауыпбаева

Н.Ж.Майшекина

Фестивальде өнер көрсету

Ақпарат

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты 

ЖЖЕ бойынша сабақтар

1-8 сынып

 

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

Әңгіме

Сабақты әзірлеу

«Дұрыс тамақтану» ақпараттық стендін рәсімдеу

1-11 сынып

13-17.04.

2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Стенд безендіру

Ақпарат, фотоесеп

Мектеп санитарлық бекетінің жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Аға тәлімгер

Дәріс викторина сайыс

Ақпарат

Салауатты тамақтану-салауатты ұлт " қалалық үгітбригад конкурсына қатысу

1-11 сынып

07.04

.2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Жоспар бойынша

Есеп

Халықаралық денсаулық күні

5-11 сынып

Жоспар бойынша

Дене шынықтыру мұғалімдері

Конкурс

Есеп

Жеңіл атлетикалық кросс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп

 

Мамыр

Бағыт  бойынша жұмыс

Іс шаралар

Қатысушылар

Өткізу күні

Жауаптылар

Өткізу нысаны

Нәтижелерді талдау

Жаңа қазақстандық патриотизм мен азаматтықты тәрбиелеу, құқықтық тәрбие

«Атадан бала тусайшы, ата жолын қусайшы» ұранымен құқықтық тәрбие айлығы

1-11 классы

03.05 -30.05. 2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Сынып  сағаттары

Сайыстар,

Акциялар,

кездесулер,

 

Іс -шараларды

әзірлеу есеп

ҚР Мемлекеттік рәміздерін насихаттау жөніндегі  іс-шаралар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Сынып жетекшілері

Дәрістер, Сайыстарвикториналар,

Іс-шараларды әзірлеу

Оқушылардың құқықтық жалпы оқу сабақтары

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Сабақты әзірлеу

Педагогтарға арналған құқықтық жалпы оқыту бойынша сабақтар

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Дәріс

Іс-шараны әзірлеу

Құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңестің отырысы

1-11 сынып

21.05.2021

Әлеуметтік педагог

Отырыс

Хаттама

Рухани-адамгершілік тәрбие

Отан қорғаушылар күніне арналған іс-шаралар

1-11 сынып

04-06.05.

2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Жоспар бойынша

Есеп

Жеңіс ескерткіштеріне  гүл шоқтарын қою

1-11 сынып

04-05.05.

2021

 

Сынып жетекшілері

 

Шеру

Ақпарат

Жеңіс күніне арналған іс-шаралар

1-11 сынып

Мамыр 2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Жоспар бойынша

Есеп

Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған іс-шараларға қатысу

1-11 сынып

Бір ай ішінде

Тарих пәнінің мұғалімі

Жоспар бойынша

Есеп

Соңғы қоңырау мерекесі

1-11 сынып

25.05.2021

Дир.ТІ жөн.орынб.

Линейка

Ақпарат

Діни экстремизмнің  алдын алу

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Кездесу

әңгіме,

диспут

Ақпарат

«100 кітап» жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.Ж Сагимбекова.

Ж.Б.Сердалина

А.Н.Аксеркина

М.Ш Тоханова

Фестивальге дайындық

Анықтама

«Қоғамға қызмет ету»  бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

А.В.Буяков

Т.А.Глушко

Қорытындылау

Ақпарат

Ұлттық тәрбие

 

«Шаңырақ»  жобасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Қорытындылау

Ақпарат

«Туған Елге-Тағзым»  жобасының жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Ж.С.Искаков

С.А Петренко

Іс-шара

Ақпарат

«Қазақстанның 100 танымал тұлғасы»  жобасын іске асыру

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

 

Кездесу, Диспут

Ақпарат

Отбасы тәрбие

«Шеберлер қаласы» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

ӘБ жетекшісі

Қорытындылау

Ақпарат

«Әкелер Мектебінің»  жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Қорытындылау

Есеп

Ата-аналарға арналған құқықтық жалпы оқыту

 

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Дәріс

Сабақты дамыту

Қамқоршылық кеңесінің қорытынды  отырысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Отырыс

Хаттама

Балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруға ата-аналардың қатысуы

1-11 сынып

Бір ай ішінде

Сынып жетекшілері

 

Жорықтар, экскурсиялар

Ақпарат

Ата-аналардың соңғы қоңырау мерекесін ұйымдастыруға және өткізуге қатысуы

1-11сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Линейка

Ақпарат

Қолайсыз отбасыларға рейдтік іс-шаралар

1-11 сынып

Бір ай ішінде

Әлеуметтік педагог

 

Рейд

Анықтама

Жалпы мектептішілік  ата-аналар жиналысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Дир.ТІ жөн.орынб.

Жиналыс

Хаттама

Еңбек, экономикалық және экологиялық тәрбие

Жоғары сынып оқушыларын кәсіптік бағдарлау бойынша жұмыс

8-11 сынып

Бір ай ішінде

Дир.ТІ жөн.орынб.

Кездесу

Әңгіме

Ақпарат

Экологиялық тәрбие бойынша сынып сағаттары

1-11 сынып

Жеке жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Сынып сағаты

Сабақтарды әзірлеу

«Кәсіпорында 1 күн» бағдарламасы бойынша жұмыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

С.Ш.Ашкарбекова

Г.Т.Жумагулова

Қорытындылау

Ақпарат, фотоесеп

«Шеберлер қаласы»  бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

ӘБ жетекшісі 

Қорытындылау

Шығармашылық топты бекіту

 

Мектеп жанындағы аумақты абаттандыру айлығы

3-10 сынып

Бір ай ішінде

Дир.ТІ жөн.орынб.

 

Сенбіліктер

Ақпарат

Көпмәдениетті және көркем-эстетикалық тәрбие

"100 күй" және "100 ән" бағдарламалары бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Н.Е.Шматова

Қорытындылау

Есеп

«Барлығы билейді-барлық жерде билейді " бағдарламасының жұмысы

8-11 сынып

Жоспар бойынша

А.С.Гуранская

Ж.Ж.Бөлекбаева

Қорытындылау

Есеп

Зияткерлік тәрбие, ақпараттық мәдениет тәрбиесі

«BOOK CROSSING» бағдарламасы бойынша жұмыс

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Л.Д.Дауыпбаева

Н.Ж.Майшекина

Қорытындылау

Ақпарат

Жазғы демалыс кезіндегі қауіпсіз мінез-құлық туралы әңгімелер

1-11 сынып

15-20.05.

2021

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Ақпарат

ЖЖЕ бойынша сабақтар

1-8 сынып

Жоспар бойынша

Сынып жетекшілері

 

Әңгіме

Сабақтарды әзірлеу

Дене тәрбиесі, салауатты өмір салты  

«Индустриальная Караганда» газетінің жүлдесіне облыстық эстафетаға қатысу

8-11 сынып

ҚБ жоспары бойынша /ОО/

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп

Қарым-қатынас  сағаты  " 31 мамыр-Дүниежүзілік темекі шегуден бас тарту күні»

1-11 сынып

20-22.05.

2021

Сынып жетекшілері

 

Сынып сағаты

Сабақтарды әзірлеу

Мектеп санитарлық бекетінің жұмысы

1-11 сынып

Жоспар бойынша

Аға тәлімгер

Дәрістер, викториналар. сайыстар

Ақпарат

Волейболдан жарыс

5-11 сынып

Жоспар бойынша

Дене шынықтыру мұғалімдері

Жарыстар

Есеп